استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۱
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن
لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

آزمایش های مختلف جوش و آزمایش بتن نظیر بازرسی چشمی جوش (VT)، تست مایعات نافذ جوش (PT)، تست التراسونیک جوش (UT)، تست ذرات مغناطیسی جوش (MT)، تست رادیوگرافی جوش (RT)، تست مخرب جوش ، آزمایش مغزه گیری بتن ، آزمایش اسلامپ بتن ، تست اسکن میلگرد بتن ، آزمایش چکش اشمیت ، تست تعیین وزن مخصوص بتن ، تست تعیین درصد هوای بتن ، آزمایش مقاومت فشاری بتن و …، جهت سنجش کیفیت مصالح و نحوه اجرا توسط آزمایشگاه های جوش و بتن انجام می گردد. لذا جهت ایجاد سهولت در دسترسی، لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در ذیل عنوان می گردد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن
آزمایشگاه جوش

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تهران

۱- شرکت فرا گستران طرح ناژین جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تهران می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت فرا گستران طرح ناژین دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تهران نیز می باشد.

۲- شرکت خشت آزما جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تهران می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تهران
آزمایشگاه بتن

همچنین شرکت خشت آزما دارای صلاحیت پایه ارشد برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تهران نیز می باشد.

۳- شرکت اساس آزما ایستا جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تهران می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت اساس آزما ایستا دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تهران نیز می باشد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در اصفهان

۴- شرکت فنی مکانیک خاک جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در اصفهان می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت فنی مکانیک خاک استان اصفهان دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در اصفهان نیز می باشد.

۵- شرکت آمایش بتن اسپادانا جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در اصفهان می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه سه برای انجام تست جوش برای ساختمان های با حداکثر ۵ سقف سازه ای و تا حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در اصفهان
بازرسی جوش VT

همچنین شرکت آمایش بتن اسپادانا دارای صلاحیت پایه دو برای انجام تست بتن در ساختمان های با حداکثر ۱۰ سقف سازه ای و تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب و ج) در اصفهان نیز می باشد.

۶- شرکت دانش خاک بتن جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در اصفهان می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه سه برای انجام تست جوش برای ساختمان های با حداکثر ۵ سقف سازه ای و تا حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب) است.

همچنین شرکت دانش خاک بتن دارای صلاحیت پایه دو برای انجام تست بتن در ساختمان های با حداکثر ۱۰ سقف سازه ای و تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب و ج) در اصفهان نیز می باشد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی)

۷- شرکت خاک آب تحلیل جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت خاک آب تحلیل دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) نیز می باشد.

۸- شرکت ائل آرک کاوش جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتون در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت ائل آرک کاوش دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) نیز می باشد.

۹- شرکت زمین تحکیم آزما جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی)
تست اسکن میلگرد بتن

همچنین شرکت زمین تحکیم آزما دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) نیز می باشد.

۱۰- شرکت زمین آژندکاو جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت زمین آژندکاو دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) نیز می باشد.

۱۱- شرکت مشرقان پی طرح جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت مشرقان پی طرح دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) نیز می باشد.

۱۲- شرکت خاک پژوهان سهند آزما جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتون در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن
شرکت خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

همچنین شرکت خاک پژوهان سهند آزما دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) نیز می باشد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در مشهد

۱۳- شرکت پایش خاک و سازه شرق جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در مشهد می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت پایش خاک و سازه شرق دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در مشهد نیز می باشد.

۱۴- شرکت پیشگامان کیفیت البرز جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتون در مشهد می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت پیشگامان کیفیت البرز دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در مشهد نیز می باشد.

۱۵- شرکت پی گستر بام اسپادانا جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در مشهد می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن
آزمایش مقاومت فشاری بتن

همچنین شرکت پی گستر بام اسپادانا دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در مشهد نیز می باشد.

۱۶- شرکت خاک و سازه تقدیس جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتون در مشهد می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت خاک و سازه تقدیس دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در مشهد نیز می باشد.

۱۷- شرکت کنکاو آزمون پژواک پاژ جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در مشهد می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

همچنین شرکت کنکاو آزمون پژواک پاژ دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در مشهد نیز می باشد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمانشاه

۱۸- شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمانشاه می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست جوش با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمانشاه
تست جوش UT

همچنین شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در کرمانشاه نیز می باشد.

۱۹- شرکت سازه آزما افلاک جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمانشاه می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه سه برای انجام تست جوش برای ساختمان های با حداکثر ۵ سقف سازه ای و تا حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب) است.

همچنین شرکت سازه آزما افلاک دارای صلاحیت پایه سه برای انجام تست بتن برای ساختمان های با حداکثر ۵ سقف سازه ای و تا حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب) در کرمانشاه نیز می باشد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمان

۲۰- شرکت آزمون جوش جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمان می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه سه برای انجام تست جوش برای ساختمان های با حداکثر ۵ سقف سازه ای و تا حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمان
بازرسی جوش MT

همچنین شرکت آزمون جوش دارای صلاحیت پایه سه برای انجام تست بتن برای ساختمان های با حداکثر ۵ سقف سازه ای و تا حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب) در کرمان نیز می باشد.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در بیرجند (خراسان جنوبی)

۲۱- شرکت پایش جوش پارس جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در بیرجند (خراسان جنوبی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه دو برای انجام تست جوش در ساختمان های با حداکثر ۱۰ سقف سازه ای و تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب و ج) است.

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در بیرجند (خراسان جنوبی)
بازرسی جوش PT

همچنین شرکت پایش جوش پارس دارای صلاحیت پایه دو برای انجام تست بتن در ساختمان های با حداکثر ۱۰ سقف سازه ای و تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب و ج) در بیرجند (خراسان جنوبی) نیز می باشد.

۲۲- شرکت دهر آروین ناب جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتون در بیرجند (خراسان جنوبی) می باشد. این شرکت خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پایه دو برای انجام تست جوش در ساختمان های با حداکثر ۱۰ سقف سازه ای و تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب و ج) است.

همچنین شرکت دهر آروین ناب دارای صلاحیت پایه یک برای انجام تست بتن با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) در بیرجند (خراسان جنوبی) نیز می باشد.

آزمایش خاک

یکی از اولین آزمایش های لازم برای آغاز احداث ساختمان، آزمایش خاک می باشد. تست خاک به منظور تعیین تیپ خاک، مقاومت، نفوذپذیری و … انجام می شود. ازمایش خاک به دو صورت صحرایی و آزمایشگاهی قابل انجام است. با توجه به نوع تست، تعداد آزمایشات، تجهیزات مورد نیاز و … هزینه آزمایش خاک ساختمان متفاوت می باشد.

آزمایشگاه خاک ساختمان تبریز آزمایشگاه خاک ساختمان بجنورد آزمایشگاه خاک ساختمان کرمانشاه آزمایشگاه خاک ساختمان ارومیه آزمایشگاه خاک ساختمان اهواز آزمایشگاه خاک ساختمان یاسوج آزمایشگاه خاک ساختمان اردبیل آزمایشگاه خاک ساختمان زنجان آزمایشگاه خاک ساختمان گرگان آزمایشگاه خاک ساختمان اصفهان آزمایشگاه خاک ساختمان سمنان آزمایشگاه خاک ساختمان رشت آزمایشگاه خاک ساختمان کرج آزمایشگاه خاک ساختمان زاهدان آزمایشگاه خاک ساختمان خرم آباد آزمایشگاه خاک ساختمان ایلام آزمایشگاه خاک ساختمان شیراز آزمایشگاه خاک ساختمان ساری آزمایشگاه خاک ساختمان بوشهر آزمایشگاه خاک ساختمان قزوین آزمایشگاه خاک ساختمان اراک آزمایشگاه خاک ساختمان شهرکرد آزمایشگاه خاک ساختمان قم آزمایشگاه خاک ساختمان بندرعباس آزمایشگاه خاک ساختمان بیرجند آزمایشگاه خاک ساختمان سنندج آزمایشگاه خاک ساختمان همدان آزمایشگاه خاک ساختمان مشهد آزمایشگاه خاک ساختمان کرمان آزمایشگاه خاک ساختمان یزد

برای مطالعه بیشتر:

آزمایش بتن اصفهان

آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایش خاک نظام مهندسی

آزمایشگاه بتن در تهران

آزمایش برش پره

آزمایش هم ارز ماسه ای (SE)

آزمایش تحکیم مکانیک خاک

آزمایش تراکم خاک

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

آزمایش درصد هوای بتن

تست التراسونیک بتن

وزن مخصوص بتن

اسلامپ بتن

مقاومت فشاری بتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۱۲ نظر

 1. لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در استان گرگان رو میشه بزارید ممنون

 2. لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن فقط برای تهران است؟

 3. از کجا میتونم سوابق شرکت های ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن رو تهیه و مورد بررسی قرار بدم و با سایر رقیب ها در این حوزه مقایسه کنم

 4. لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در کرمانشاه کامل است یعنی به جز این ها دیگر آزمایشگاه جوش و بتن در کرمانشاه نداریم؟

 5. بهترین بازدهی و رضایت مشتری رو کدوم شرکت آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن داره

 6. سلام شرکت هایی که جزء لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتون هستند و برای اون ها گروه بندی های الف و ب و ج و د نوشته شده یعنی این شرکت ها در همه انواع ساختمان ها میتوانند فعالیت داشته باشند؟!

 7. سلام ، شرکت های نوشته‌ شده در این لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن چه خدماتی ارائه میدن ؟؟

 8. شرکت های خدمات ازمایشگاهی سنندج رو هم معرفی کنین لطفا

 9. لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن همه شهرهای کشور رو ، در بروز رسانی های بعدی قرار بدید/ممنون/

 10. لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن در استان همدان رو هم قرار میدین لطفا

 11. با تشکر از این که لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن معرفی کردید.