تست صحرایی خاک

تست صحرایی خاک

دسته بندی
تست خاک
تعداد ارائه دهنده ها
۳۳ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

تست صحرایی خاک

فروشندهمحلشماره تماس

۵

location

تهران

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

۵

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۰

۵

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۳

۵

location

تهران

phone

******۰۲۱۸۸

۵

location

تهران

phone

******۰۲۱۴۴

۵

location

کرج

phone

******۰۲۶۳۴

۱

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۵

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۵

location

مشهد

phone

******۰۹۱۵۳

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۲۲

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۲۲

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۴۴

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۲

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۵

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

تست صحرایی خاک

تست صحرایی یا برجا خاک (In-situ Test) در جهت تکمیل آزمایش های آزمایشگاهی برای کسب پارامترهای اساسی مذکور اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. چراکه ناکافی بودن آزمایش های آزمایشگاهی جهت تشخیص دقیق ویژگی های خاک و دست خوردگی غیر قابل اجتناب نمونه ها، بر روی نتایج آزمایش های آزمایشگاهی اثر گذاشته و اعتبار پارامترهای اندازه گیری شده را با ابهام مواجه می سازد.

پارامترهای اصلی نظیر مقاومت ، تنش های افقی برجا، مدول های تغییر شکل پذیری و نفوذپذیری و... هم اکنون بخش اصلی و مهم فرایند طراحی های ژئوتکنیکی را تشکیل می دهند. از طرفی تست صحرایی خاک جهت ارزیابی سایت و سازه در مقابل زلزله نیز حائز اهمیت است.

تست های صحرایی خاک به کار رفته در مهندسی ژئوتکنیک تنوع گسترده ای دارند که بنا به نوع پروژه، خواص و پارامترهای مورد نیاز در هر پروژه یک یا چند آزمایش خاص مورد توجه قرار می گیرد اما رایج ترین آزمایش های صحرایی استفاده شده شامل آزمایش خاک لوژان ، آزمایش لوفران ، آزمایش برش پره ، آزمایش پریستومتری ، آزمایش دایلاتومتری تخت ، آزمایش پیزوکن ، آزمایش دانسیته صحرایی ،آزمایش دانهول  (DHT)، آزمایش نفوذپذیری استاندارد (SPT)، آزمایش بارگذاری صفحه ، آزمایش برش برجا ، تست خاک نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و ... است.

 

هزینه تست صحرایی خاک

استفاده از آزمایش های صحرایی خاک به سبب کاهش دست خوردگی و دستیابی به خصوصیات واقعی تر خاک می تواند دامنه عدم قطعیت را کاهش داده و منجر به طراحی ‌فونداسیون به شکل اقتصادی تری می‌ گردد، چراکه آزمایش های متداول آزمایشگاهی عموما مقاومت های پایین ‌تری را نسبت به آزمایش های درجا یا صحرایی خاک نشان می دهند، لذا بدیهی است که ظرفیت باربری بیش تر موجب صرفه جویی اقتصادی بیش تری به نفع مالک یا کارفرما می گردد. به همین سبب هزینه آزمایش خاک صحرایی یا قیمت تست صحرایی خاک در قبال مزایای آن بسیار ناچیز است.

 

تست صحرایی لوژان خاک (Lugeon Test) 

تست صحرایی خاک لوژان مرسوم ترین روش تعیین نفوذپذیری در محیط های سنگی درز دار است که توسط لوژان در سال 1933 ابداع شده است.

 

تست صحرایی لوژان خاک
تست لوژان

 

در آزمایش صحرایی خاک لوژان پس از حفاری گمانه ، شستسوی آب و نصب پکرها، قطعه مورد نظر به مدت 10 دقیقه از آب اشباع می شود. سپس فشار مورد نظر برای آزمایش در 5 یا 7 گام به قطعه اعمال و هر 5 دقیقه میزان خورند آب (جذب آب) ثبت می شود.

اگر اختلاف بین دو قرائت از 10 درصد کمتر شود، تست لوژان در آن قطعه (گام یا مرحله) تمام شده تلقی گشته و اعمال فشار گام بعدی، آغاز می شود. در نهایت با داشتن نتایج فشار و خورند، ضمن مشخص شدن رفتار محیط در مقابل فشار آب، عدد لوژان که نمایانگر نفوذپذیری توده های سنگی درزه دار است، به دست می آید. لازم به ذکر است که یک لوژان برابر میزان آب خوری یک لیتر در دقیقه برای قطعه ای از گمانه به طول یک متر تحت فشار سیال 10 بار می باشد.

 

تست صحرایی لوفران خاک (Lefrane Test) 

تست لوفران خاک ، یک روش صحرایی جهت تعیین نفوذپذیری توده های خاک است. آزمایش لوفران خاک به سه صورت آزمایش ایستایی ثابت، سطح آب افتان و سطح آب خیزان، بر اساس شرایط محیطی انجام می گیرد.

لازم به ذکر است هر یک از این روش های آزمایش صحرایی لوفران خاک به دو روش نقطه ای برای تعیین نفوذپذیری قائم و روش قطعه ای برای تعیین نفوذپذیری افقی تقسیم می شوند.

 

تست صحرایی برش پره خاک (Vane Shear Test)

در تست صحرایی برش پره یک تیغه برش چهار پره با هندسه ‌ای مشخص و استاندارد، در خاک مورد نظر با اعمال یک لنگر چرخشی فرو برده می ‌شود. سپس با اندازه گیری لنگر پیچشی جهت برش ، گسیختگی خاک و هندسه پره می ‌توان مقاومت برشی خاک رس ‌را اندازه گیری نمود.

 

تست صحرایی برش پره خاک
تست صحرایی برش پره خاک

 

تست صحرایی برش پره به طور عمده در خاک ‌های رسی استفاده می ‌شود البته آزمایش برش پره در خاک ‌های دانه ‌ای و متراکم، کاربردی ندارد. همچنین آزمایش صحرایی برش پره محدود به خاک‌ هایی می ‌شود که چرخش آرام تیغه ‌ها (۶ درجه در دقیقه) بتواند در آن ها باعث گسیختگی برش زهکشی نشده گردد.

 

تست صحرایی پرسیومتری خاک (Pressure meter Test)

آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی (PT) بر اساس قرار دادن یک غشای استوانه ‌ای شکل تحت فشار سیال درون یک گمانه استوار است.

در تست پرسیومتری (PT) حین افزایش فشار سیال و در نتیجه افزایش حجم غشا و حفره، تغییرات حجم و فشار، اندازه‌گیری شده و ثبت می گردد.

 

آزمایش صحرایی خاک
آزمایش پریستومتری و فشارسنجی خاک

 

تست صحرایی پرسیومتری خاک (PT) به دلیل برخورداری از پشتوانه‌ علمی و تئوریک محکم نسبت به سایر تست های صحرایی خاک ، کارایی در اعماق زیاد و قابلیت کسب اطلاعات قابل توجه در مورد رفتار خاک ، امروزه به عنوان یکی از معتبرترین آزمایش های صحرایی مکانیک خاک قلمداد می ‌شود.

 

تست دایلاتومتری تخت  (Flat Dilatometer Test)

آزمایش دایلاتومتری تخت یا اتساع سنجی توسط مارچتی در سال 1980 ابداع شده است. در تست دایلاتومتری تخت ، نوک دستگاه با سرعت 20 میلی متر بر ثانیه به درون زمین رانده می شود و با ثبت چند نوع فشار از جمله فشار بر غشا از طرف زمین، فشار برای صفر کردن تغییر مکان غشا، فشار برای ایجاد تغییر مکان 1.1 میلی متر، فشار وارد بر غشاء پس از برداشت بار و با به کارگیری روابط مربوطه متغیرهای دایلاتومتری به دست می آیند.

 

تست دایلاتومتری تخت
 تجهیزات تست دایلاتومتری تخت

 

تست پیزوکن (CPTU) 

ازمایش خاک نفوذ مخروط الکتریکی با قابلیت اندازه‌ گیری فشار آب حفره‌ ای که پیزوکن یا به اختصار (CPTU) نامیده می ‌شود، یکی از پیشرفته ‌ترین آزمایش‌ های صحرایی خاک می ‌باشد. از آزمایش پیزوکن (CPTU) برای تعیین برخی پارامترهای مهندسی خاک های چسبنده و غیرچسبنده و تشخیص ماهیت خاک استفاده می ‌شود.

تست صحرایی پیزوکن (CPTU) به دلیل تکرار پذیری، قابلیت اطمینان و پیوستگی داده ها، یک آزمایش برجای ایده آل برای تعیین نوع خاک ، لایه بندی زمین، تخمین پارامترهای مقاومتی، تغییر شکل پذیری لایه های ماسه ای و رسی و ارزیابی پتانسیل روان گرایی خاک های ماسه ای است.

لازم به ذکر است، نتایج تست صحرایی پیزوکن خاک (CPTU)ب به دلیل ثبت دیجیتال، در سریع ترین زمان ممکن قابل ارائه و تجزیه و تحلیل می باشد.

 

تست صحرایی پیزوکن خاک (CPTU)
تست صحرایی پیزوکن خاک

 

تست دانسیته صحرایی خاک

تست دانسیته صحرایی خاک برای کنترل وزن مخصوص خاکریزهای کوبیده شده در سدهای خاکی، راهسازی و... استفاده می گردد. آزمایش دانسیته درجا یا صحرایی خاک به همراه آزمایش تراکم به عنوان مبنای پذیرش کفایت عملیات تراکم مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که کاربرد آزمایش دانسیته صحرایی به خاک های اشباع محدود بوده و در خاک های نرم و شدیدا شکننده توصیه نمی شود. همچنین هدف از تست دانسیته درجا به دست آوردن وزن مرطوب نمونه ای از خاک حفاری شده از یک گودال با شکل هندسی نامنظم است که اگر حجم آن گودال مشخص باشد، دانسیته ظاهری یا مرطوب خاک به سادگی محاسبه می شود.

تست صحرایی خاک در تهران

تست صحرایی خاک در تهران، تست صحرایی خاک در تهران - آفتاب، تست صحرایی خاک در تهران - بومهن، تست صحرایی خاک در تهران - پردیس، تست صحرایی خاک در تهران - کن، تست صحرایی خاک در اسلام شهر، تست صحرایی خاک در اسلام شهر - چهاردانگه، تست صحرایی خاک در پاکدشت، تست صحرایی خاک در پاکدشت - شریف آباد، تست صحرایی خاک در دماوند، تست صحرایی خاک در دماوند - رودهن، تست صحرایی خاک در رباط کریم، تست صحرایی خاک در رباط کریم - بوستان، تست صحرایی خاک در رباط کریم - پرند، تست صحرایی خاک در رباط کریم - صالح آباد، تست صحرایی خاک در رباط کریم - گلستان، تست صحرایی خاک در رباط کریم - نصیرآباد، تست صحرایی خاک در ری، تست صحرایی خاک در ری - حسن آباد، تست صحرایی خاک در ری - خاوران، تست صحرایی خاک در ری - کهریزک، تست صحرایی خاک در شهریار، تست صحرایی خاک در شهریار - اندیشه، تست صحرایی خاک در فيروزکوه، تست صحرایی خاک در فيروزکوه - ارجمند، تست صحرایی خاک در قدس، تست صحرایی خاک در لواسان، تست صحرایی خاک در لواسان - فشم، تست صحرایی خاک در ملارد، تست صحرایی خاک در ملارد - صفا دشت، تست صحرایی خاک در ورامین، تست صحرایی خاک در ورامین - پیشوا، تست صحرایی خاک در ورامین - جوادآباد، تست صحرایی خاک در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

سینا لطیفی

هزینه انجام تست صحرایی خاک چقدر است و معمولا چه مواردی باعث تغییرات قیمت یا همان هزینه انجام تست صحرایی خاک می شود؟!

نیکا زندی

به طور کلی در انجام ازمایش صحرایی خاک به چند نیروی انسانی و یا در صورت لزوم نیروی مکانیکی نیاز است

رحیم ویسی

سلام وقتتون بخیر دقت این آزمایش چقده است و آیا قابل اطمینان است؟

براری

تست صحرایی خاک برای میزان نفوذ پذیری هم انجام میشه یا فقط نوع خاک تشخیص داده خواهد شد؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما