کلیه خدمات

در این بخش می‌توان تمامی مهندسی و شرکت‌های مجری دارای صلاحیت نظام مهندسی را پیدا کنید و هر از مهندسین می‌توانند رقم پیشنهادی برای همکاری در زمینه احداث ساختمان را تعیین کنند. همچنین مهندسین کارگاهی از جمله کارشناسان دفتر فنی، HSE، کنترل کیفیت و سایر نیروهای کارگاهی را می‌توان به راحتی در این بخش پیدا کرد و کارفرمایان می‌توانند به کمک نیروهای متخصص در این بخش که از پیش کیفیت آن‌ها اعتبار سنجی شده است، پروژه خود را پیش ببرند. تمامی کسانی هم که در زمینه خدمات ارائه شده در این بخش و یا مرتبط با این بخش، تخصص دارند می‌توانند با عضویت در سایت، و انجام مراحل صحت سنجی در این بخش حضور پیدا کنند.

main-image