گروه بلوک دیواری

کالاهای بلوک دیواری

بلوک سیمانی سبک

فروشگاه مصالح ساختمانی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سبک

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سبک

مصالح ساختمانی بابایی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سبک

مصالح ساختمانی جعفرزاده

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سبک

شرکت آریا فوم بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سبک

فروشگاه مصالح رسولی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سبک

شرکت آذر بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک پرلیتی

اصغر سیفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک NAAC

شرکت آسیا صنعت گنجینه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک نما

راه گسترش نامدار

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک هبلکس

شرکت آسیا صنعت گنجینه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیپورکس

شرکت آسیا صنعت گنجینه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک لیکا

مصالح ساختمانی جعفرزاده

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک هبلکس

زره پوش

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک فوق سبک

شرکت بلوک سبک کیمیای بهروزی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک فوق سبک

شرکت بنای پارسه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک لیکا

پایدار بلوک ایرانیان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک پلیمری

مجتمع فروشگاهی تاسیساتی توحید

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک ماسه ای

بلوک مانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک فوق سبک

بلوک مانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد