گروه ملات و اندود

زیرگروه های ملات و اندود

کالا

کالاهای ملات و اندود

ملات پایه پلیمری

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت منبسط کننده

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت اپوکسی

آراسته پوشش مهیا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت سیمانی

آراسته پوشش مهیا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات ترمیمی بتن

آراسته پوشش مهیا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت اپوکسی

آرپوم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت سیمانی

آرپوم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات ترمیمی بتن

آرپوم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات بنایی(لیکا)

شرکت وندشیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات بنایی(لیکا)

شرکت ساختمان شیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات بنایی(لیکا)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات بنایی(لیکا)

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات پلاستر - ملات لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات پلاستر - ملات لیکا

شرکت ساختمان شیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت اپوکسی

آژن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات ترمیمی بتن

آژن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت منبسط کننده

آژن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت اپوکسی

شیمی بتن افراز بنا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت سیمانی

بتن آزما

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گروت سیمانی

بتن آزما

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد