گروه میلگرد

زیرگروه های میلگرد

کالاهای میلگرد

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,650تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,650تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد قزوین

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,500تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,260تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: 13,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد قزوین

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,720تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,860تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: 13,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود

شهر آهن

قیمت: 12,500تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد قزوین

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد قزوین

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد