گروه میلگرد

زیرگروه های میلگرد

کالاهای میلگرد

میلگرد آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,800تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,900تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,520تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,810تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,720تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,620تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,640تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,620تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,720تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

:( مورد جدیدی وجود ندارد