استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱

فهرست بها ژئوتکنیک
فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱

جلسه بررسی و تدوین فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان شرکت های موثر، فعال و مرتبط در زمینه آزمایش خاک ، به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در جلسه تدوین فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ مقرر گردید که جلسات آتی هر دو هفته یک بار و به صورت حضوری برگزار شود.

فهرست بها ژئوتکنیک به این دلیل تدوین می گردد که در قراردادهای منعقد شده از تاریخ انتشار فهرست بها، اجرا گردد. با توجه به اهمیت و نقش خدمات، مطالعات و آزمایشگاه ژئوتکنیک در پروژه های مهم، دستگاه های اجرایی موظفند که از مشاور تشخیص صلاحیت شده در گزارش ژئوتکنیک برای ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک در مراحل اول، دوم و سوم پروژه ها استفاده نمایند. این تعرفه برای خدمات مشاوره ژئوتکنیک تهیه شده است و استفاده از آن در عملیات اجرایی ژئوتکنیک برای کارهای پیمانکاری مجاز نیست.

فهرست بها ژئوتکنیک

بخش های فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱

فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل خدمات مهندسی ژئوتکنیک و بخش دوم شامل عملیات مطالعات ژئوتکنیک می باشد. خدمات مهندسی ژئوتکنیک خدماتی هستند که فهرست آنها برای مراحل مختلف طراحی و نظارت در مرحله اجرا تدوین شده و توسط مهندسان مشاور ژئوتکنیک تایید صلاحیت شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه می گردد. عملیات مطالعاتی ژئوتکنیک شامل خدماتی از قبیل حفاری و انجام ازمایش خاک آزمایشگاهی و صحرایی است که به منظور ارزیابی و شناسایی ساختگاه انجام می شود. عملیات اجرایی ژئوتکنیکی که با هدف آزمایش و شناسایی انجام شود، در این چارچوب قرار می گیرد.

کلیات فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱

برای تعیین بهای واحد ردیف های فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ ، تمامی هزینه های نیروی انسانی، مواد مصرفی (به جز تهیه نمونه) و ماشین آلات، منظور شده و هیچ گونه هزینه و یا ضرایب اضافی دیگر، علاوه بر آنچه که در این تعرفه پیش بینی شده است به بهای ردیف های مذکور تعلق نمی گیرد. با توجه به اینکه هزینه کارشناسی و کادر فنی مناسب در تمام ردیف های عملیاتی مطالعاتی ژئوتکنیک منظور شده است، حضور عوامل نامبرده در حین اجرای عملیات مطالعاتی ژئوتکنیک الزامی است و برای این امر هیچ گونه حق الزحمه اضافی پرداخت نمی گردد.

فهرست بها ژئوتکنیک

حق الزحمه نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی ژئوتکنیک، طبق بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور به طور جداگانه به مشاور ارائه دهنده خدمات مهندسی ژئوتکنیک پرداخت می شود. بهای واحد ردیف های بدون قیمت آزمایش خاک برای احداث ساختمان ، درج شده در این تعرفه ، با توافق قبلی کارفرما و مشاور ارائه دهنده خدمات تعیین می گردد، و پس از توافق غیرقابل تغییر می باشد. چنانچه قبل از انعقاد قرارداد و یا در حین اجرا به خدمات ، عملیات یا آزمایش هایی ، در چارچوب موضوع قرارداد، نیاز باشد که در فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ برای آن ها شرح ردیف و یا بهای واحد پیش بینی نشده است، شرح ردیف و یا بهای واحد مورد نظر از طریق تجزیه بهای کار و مستندات مربوط و لحاظ هزینه های مستقیم و بالاسری براساس توافق کارفرما و مشاور ارائه دهنده خدمات تعیین می شود.

در مورد کارهایی که حاصل جمع برآورد ردیف هایی که با توافق کارفرما و مهندس مشاور پس از اعمال ضریب منطقه ای تعیین می شود، نسبت به کل مبلغ قرارداد، بیشتر از ۳۰ درصد باشد، اخذ مجوز از امور نظام فنی اجرایی ، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است

خدمات مهندسی در فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱

در تهیه فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک ، هماهنگی بین مشاوران شاغل در طرح، در رشته های مختلف، به منظور اعتلای کیفیت طراحی و اجرا مدنظر بوده است. ایجاد این هماهنگی، طبق ضوابط مربوط، به عهده یکی از این مشاوران طرح می باشد. در این بخش فهرست خدمات مهندسی تست خاک در سه مرحله مختلف مطالعه، طراحی و اجرا ارائه شده است.

فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱

شرح خدمات مشاوره ژئوتکنیک ، براساس مشخصات و معیارهای فنی ، توسط مشاور ژئوتکنیک عرضه کننده خدمات مهندسی بر اساس فهرست خدمات ارائه شده ، با هماهنگی و تایید مشاور هماهنگ کننده طرح تهیه می گردد. بدیهی است که در این شرح خدمات با توجه به نیاز پروژه و تنوع زمین ممکن است بعضی از اقلام فهرست خدمات با تفصیل بیشتر و یا به اختصار تعریف ، ارائه و یا بعضی از خدمات بطور کلی حذف شوند. در هرحال تمام مسائل ژئوتکنیکی پروژه در قالب قرارداد مربوط ، باید توسط مشاور ارائه کننده خدمات مهندسی بررسی و راهکارهای مناسب توصیه گردد.

مطالعات مربوط به محدودیت ها و امکانات طبیعی زمین در طرح های شهرسازی، انتخاب ساختگاه ها برای استقرار مکان های زیستی، بررسی های مربوط به پهنه بندی خرد و کلان ژئوتکنیکی ، پهنه بندی ژئوتکینک لرزه ای و مطالعات زیست محیطی ژئوتکنیکی از نوع مطالعات ویژه بوده و فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ در برگیرنده حق الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک اینگونه مطالعات نیست.

عملیات مطالعات ژئوتکنیک

عملیات مربوط به حفاری، بسته بندی، حمل نمونه ها، آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی باید طبق یکی از ضوابط، آیین نامه ها، استانداردهای ملی یا بین المللی، انجام شود. مشاور موظف است استانداردها و دستورالعمل های مورد استفاده در هر آزمایش را ضمن اعلام نتایج مربوط، مشخص نماید. برای برخی آزمایش ها استاندارد متداول پیشنهاد شده و مطابق آن بهای واحد آزمایش های مربوط در فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ تعیین گردیده است.

مبنای تعیین فاصله حمل و فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ نزدیک ترین راه طبق آخرید دفترچه مسافت های وزارت راه و ترابری است. برای راه هایی که در دفترچه یاد شده مسافتی برای آنها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاه ترین راه، با تایید کارفرما مسافت حمل تعیین می شود.

در فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ ، هزینه حمل و نقل وسایل و تجهیزات بر مبنای یک بار رفت و برگشت از مبدا به کارگاه و بالعکس محاسبه می شود. برای شرکت هایی که دفتر مرکزی آنها در شهرستان است، مبنای حمل از محل شهرستان به کارگاه و بالعکس می باشد.

برای کارهایی که حمل و نقل مربوط طبق ضوابط فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۱ انجام شده، هزینه حمل و نقل بر اساس مقادیر کار انجام شده محاسبه و پرداخت می گردد. در صورت کاهش مقادیر، هزینه مذکور تقلیل نمی یابد. هزینه تجهیز کارگاه بر اساس مقادیر کار انجام شده محاسبه می شود. حداقل این مبلغ ۷۵ درصد برآورد اولیه آن در قرارداد است. معادل ۲۵ درصد هزینه تجهیز کارگاه پس از تجهیز کارگاه در اولین صورت حساب پرداخت می شود. مابقی آن بر اساس پیشرفت کار محاسبه و پرداخت می گردد.

فهرست بها ژئوتکنیک

فهرست بها ژئوتکنیک ۱۴۰۰

در تمامی ردیف هایی که بهای واحد آن ها در فهرست بها ژئوتکنیک بر اساس اکیپ روز، روز یا ساعت تعیین شده است، حداقل هزینه حسب مورد، یک روز یا یک ساعت محاسبه می شود. در تمامی ردیف ها، اکیپ روز یا روز، برای هشت ساعت کار عادی بوده و اضافه کار براساس ردیف های موجود، طبق قانون کار محاسبه شده است.در صورت کار در شب ، تأمین روشنایی به عهده کارفرما است.

نمونه های سه کیلوگرم و بیش از آن، حداکثر یک ماه پس از ارسال نتایج آزمایش های آزمایشگاهی و گزارش مربوط توسط مشاور ژئوتکنیک نگهداری می شود. چنانچه کارفرما مایل به نگهداری نمونه ها بیش از یک ماه باشد، هزینه انبارداری برای مدت مازاد بر یک ماه با توافق طرفین تعیین و توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

فهرست بها ژئوتکنیک ۱۳۹۹

منظور از تأخیر کار در ردیف های فهرست بها ژئوتکنیک ، توقف عملیات حفاری، آزمایش ها و کارهای مشابه، به هر علتی که خارج از قصور مهندسان مشاور است، می باشد. دستور توقف کار از طرف کارفرما به علت عدم انجام تعهدات قراردادی از جانب مهندس مشاور، جزو تأخیر کار محسوب نمی شود.

در فهرست بها ژئوتکنیک به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آن ها، به گروه های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. این شماره ها شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ دو رقم اول مربوط به شماره فصل، دو رقم بعدی مربوط به شماره گروه و دو رقم آخر مربوط به شماره ردیف هر گروه می باشد.

دیزل ژنراتور برق اضطراری تبریز دیزل ژنراتور برق اضطراری بجنورد دیزل ژنراتور برق اضطراری کرمانشاه دیزل ژنراتور برق اضطراری ارومیه دیزل ژنراتور برق اضطراری اهواز دیزل ژنراتور برق اضطراری یاسوج دیزل ژنراتور برق اضطراری اردبیل دیزل ژنراتور برق اضطراری زنجان دیزل ژنراتور برق اضطراری گرگان دیزل ژنراتور برق اضطراری اصفهان دیزل ژنراتور برق اضطراری سمنان دیزل ژنراتور برق اضطراری رشت دیزل ژنراتور برق اضطراری کرج دیزل ژنراتور برق اضطراری زاهدان دیزل ژنراتور برق اضطراری خرم آباد دیزل ژنراتور برق اضطراری ایلام دیزل ژنراتور برق اضطراری شیراز دیزل ژنراتور برق اضطراری ساری دیزل ژنراتور برق اضطراری بوشهر دیزل ژنراتور برق اضطراری قزوین دیزل ژنراتور برق اضطراری اراک دیزل ژنراتور برق اضطراری شهرکرد دیزل ژنراتور برق اضطراری قم دیزل ژنراتور برق اضطراری بندرعباس دیزل ژنراتور برق اضطراری بیرجند دیزل ژنراتور برق اضطراری سنندج دیزل ژنراتور برق اضطراری همدان دیزل ژنراتور برق اضطراری مشهد دیزل ژنراتور برق اضطراری کرمان دیزل ژنراتور برق اضطراری یزد دیزل ژنراتور برق اضطراری تهران

برای مطالعه بیشتر:

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

آزمایش بتن

آزمایش برش پره

ارزش ماسه ای

آزمایش تحکیم خاک

آزمایش cbr

آزمایش درصد هوای بتن

تست التراسونیک بتن

وزن مخصوص بتن

اسلامپ بتن

مقاومت فشاری بتن

تست بتن

سازه آزمای پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

0%

امتیاز کاربران: 4.64 ( 7 نظر)