استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد آتیه خاورمیانه

وزن میلگرد آتیه خلیج فارس برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردآتیه خلیج فارس در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد آتیه خلیج فارس به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد خلیج فارس

وزن میلگرد استاندارد

وزن میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس A3

10.4

10.65

وزن میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس A1

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس A3

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس A3

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس A1

24

24

وزن میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس A3

23

24

وزن میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس A3

33.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس A3

45.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس A3

57.5

57.96

وزن میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس A3

76

75.72

وزن هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس

وزن میلگرد آتیه خاورمیانه

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۸ حدود ۲۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۱۸ حدود ۲۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۱.۹۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۲.۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۳.۸

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۸ حدود ۵۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۲۸ حدود ۵۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۴.۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آتیه خلیج فارس نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

میلگرد آتیه خلیج فارس آجدار ( بدون آج )

میلگرد آتیه خلیج فارس بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آتیه خلیج فارس

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آتیه خلیج فارس به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۵۵

۰.۷۵

۰.۰۵

۰.۰۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آتیه خلیج فارس

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آتیه خلیج فارس : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس : ۵ میلی‌متر

میلگرد آتیه خلیج فارس آجدار ( آج جناقی )

میلگرد آتیه خلیج فارس آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آتیه خلیج فارس

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آتیه خلیج فارس به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آتیه خلیج فارس

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آتیه خلیج فارس : ۴ میلی‌متر

میزان رواداری میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد آتیه خلیج فارس

کارخانه میلگرد آتیه خلیج فارس واقع در اهواز از تولیدکنندگان برتر انواع میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی AKS به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه آتیه خلیج فارس :

۰۲۱-۲۲۳۸۸۲۰۰

تلفن کارخانه آتیه خلیج فارس :

۰۶۱-۳۲۹۱۱۰۴۰

آدرس وب سایت میلگرد آتیه خلیج فارس :

atiehsteel.com

آدرس کارخانه آتیه خلیج فارس :

اهواز- ابتدای بزرگراه خلیج فارس به بندر امام خمینی (ره) شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز

هر بندیل میلگرد۱۲ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس حدود ۱۹۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس حدود ۲۱۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس حدود ۸۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس حدود ۹۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس حدود ۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس حدود ۶۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس حدود ۴۸۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس حدود ۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس حدود ۳۸۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲آتیه خلیج فارس چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس حدود ۲۹۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۸ مشهد

قیمت میلگرد ۱۴ کاشان

قیمت میلگرد ۲۲ اصفهان

قیمت میلگرد ۳۰ تبریز

قیمت میلگرد ۴۰ سنندج

قیمت میلگرد بندرعباس

میلگرد شاهین بناب

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶

قیمت میلگرد

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد۱۲

قیمت میلگرد ۱۴ میانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *