استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ناظر حقیقی ساختمان

ناظر حقیقی ساختمان
ناظر حقیقی

چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی ، عضو دفتر مهندسی یا عضو شخص حقوقی نباشند، می توانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان ، ارائه نمایند.

انجام همزمان خدمات طراحی و نظارت حقیقی

چنانچه ناظران حقیقی ساختمان بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را در زمینه طراحی ارائه نمایند، می توانند در صورت داشتن صلاحیت جزو شرکای یکی از دفاتر مهندسی در بخش طراحی شده و مراتب شراکت خود را کتبا به طور همزمان به وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند.

 اشخاص مذکور باید همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود را در طراحی و نظارت بنمایند.

مهندس ناظر ساختمان

حدود صلاحیت ناظر حقیقی ساختمان

حدود صلاحیت ناظر حقیقی ساختمان دارای پروانه اشتغال نظارت در پایه های سه ، دو ، یک و ارشد می باشد.

ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی

چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال مجموعه خدمات مهندسی خود را فقط در بخش نظارت بر ساختمان ارائه نمایند، ظرفیت اشتغال آنان به صورت دوره ای و در یک برش زمانی در پایه های سه ، دو ، یک و ارشد محاسبه می شود (شروع دوره از آغاز اجرای ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد).

ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظر حقیقی ساختمان (موضوع جدول شماره ۱) در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.

جدول شماره ۱- ظرفیت اشتغال ناظر حقیقی ساختمان

ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی ، شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیئت مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه نفره افزایش می یابد.

ناظر حقیقی ساختمان

ناظر حقیقی ساختمان

ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند، به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه نفره تا ۵۰ درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهد شد.

تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب می گردد، بنابراین ناظر حقیقی ساختمان زمانی می تواند مسئولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان آن کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیده باشد.

انجام کار همزمان اجرا و نظارت حقیقی

چنانچه ناظران حقیقی براساس مفاد این مجموعه شیوه نامه درخواست فعالیت در زمینه اجرای ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد تا بتواند نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال مجری حقوقی از سازمان مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

انجام کار همزمان طراحی و نظارت حقیقی

چنانچه ناظران حقیقی بر اساس مفاد این شیوه نامه درخواست فعالیت در زمینه طراحی ساختمان نمایند، باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی ساختمان از سازمان مسکن وشهرسازی اقدام نمایند، در این صورت مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی در طول یکسال و در عین حال مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت توامان آنان در هر برش زمانی نباید حسب مورد از کل ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز یک رشته تجاوز نماید.

مقررات عمومی مربوط به ناظر حقیقی ساختمان

ناظران حقیقی در بخش نظارت بر ساختمان هایی که به موجب این شیوه نامه ، استفاده مجری در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. شروع هر گونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود ، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظر حقیقی ساختمان می باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری باشد. 

تعویض ناظر حقیقی ساختمان

چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی ساختمان «درصورت تایید مراجع قانونی» یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار ناظر حقیقی ساختمان غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود.

در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی ساختمان جدید توسط سازمان استان ، از ادامه کار ساختمان جلوگیری به عمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.

تکلیف ناظر حقیقی ساختمان در حین تعلیق پروژه

در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی ساختمان به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت آن ، مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقیقی ساختمان مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.

ناظر حقیقی ساختمان

مهندس ناظر

تمدید قرارداد ناظر حقیقی ساختمان

در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظر حقیقی ساختمان نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ، ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می نماید.

در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرار داد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلائل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرارگیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود.

در صورتی که صاحب کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.

برق اضطراری ups تبریز برق اضطراری ups بجنورد برق اضطراری ups کرمانشاه برق اضطراری ups ارومیه برق اضطراری ups اهواز برق اضطراری ups یاسوج برق اضطراری ups اردبیل برق اضطراری ups زنجان برق اضطراری ups گرگان برق اضطراری ups اصفهان برق اضطراری ups سمنان برق اضطراری ups رشت برق اضطراری ups کرج برق اضطراری ups زاهدان برق اضطراری ups خرم آباد برق اضطراری ups ایلام برق اضطراری ups شیراز برق اضطراری ups ساری برق اضطراری ups بوشهر برق اضطراری ups قزوین برق اضطراری ups اراک برق اضطراری ups شهرکرد برق اضطراری ups قم برق اضطراری ups بندرعباس برق اضطراری ups بیرجند برق اضطراری ups سنندج برق اضطراری ups همدان برق اضطراری ups مشهد برق اضطراری ups کرمان برق اضطراری ups یزد برق اضطراری ups تهران

برای مطالعه بیشتر:

ناظر حقوقی ساختمان

مجریان انبوه ساز

مجری حقوقی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵ نظر

  1. سلام لطفا در مورد قرارداد ناظر حقیقی ساختمان میشه بیشتر توضیح بدید اینکه باید شامل چه بندها و موضوعاتی باشه؟؟

  2. ممنون واقعا اطلاعات مفید بود و کاملا راه رو برام روشن کرد

  3. سلام ناظر حقیقی ساختمان که روی یه پروژه در حال فعالیت این امکان رو نداره که همزمان روی یک یا چند پروژه دیگه هم در حال کار باشه؟بدون هیچ استثنایی! البته منهای تعلیق پروژه!

  4. ناظر حقیقی ساختمان چقدر حقوق میگیرن معمولا ؟

  5. ناظرحقیقی ساختمان چه تفاوتی با ناظر حقوقی ساختمان داره ایا یک نفر میتونه همزمان هم ناظر حقیقی ساختمان باشه هم حقوقی؟؟؟؟؟.