استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق سیاه برش خورده

قیمت ورق سیاه برش خورده
قیمت ورق سیاه برش خورده

قیمت ورق سیاه برش خورده به جنس، ابعاد ، ضخامت و کارخانه تولیدی و محل بارگیری بستگی دارد.

ورق سیاه به صورت رول و شیت با ابعاد مشخص در بازار عرضه می شوند. اگر ابعاد براساس استاندارد و اندازه های کارخانه برش نخورد و محصول با ابعاد سفارشی ارائه شود به آن ورق سیاه برشی می گویند.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۷۳۶ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۵۱۲ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۷۳۶ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۵۱۲ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۹۲۲ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۷۱۵ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۷۲۵ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۵۰۰ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲.۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۷۲۵ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۵۰۰ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۳ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۲۱,۳۱۱ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۳,۲۲۹ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده
قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۲۰,۰۱۴ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۸۱۵ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۹۲۲ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۷۱۵ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۹۲۲ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۷۱۵ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، ۱۹,۷۳۶ تومان است. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، ۲۱,۵۱۲ تومان است.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه قطعات فولادی بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی قطعات فولادی از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه گیلان بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی گیلان از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه قطعات فولادی بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی قطعات فولادی از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه گیلان بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی گیلان از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه قطعات فولادی بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی قطعات فولادی از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه گیلان بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی گیلان از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲.۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۲۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده
قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۳ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۳۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۳۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۳۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه اکسین اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی اکسین اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۳۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۴۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۴۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۵۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵۵

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۵۵ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه گیلان بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی گیلان از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۶۰

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۶۰ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه کاویان اهواز بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی کاویان اهواز از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه قطعات فولادی بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی قطعات فولادی از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه گیلان بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی گیلان از واحد فروش و انبار تهران، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق آهن برش خورده گرید st37 با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد سفارشی، محصول کارخانه فولاد مبارکه بدون احتساب ۹٪ مالیات، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود. با احتساب ۹٪ مالیات قیمت ورق برشی فولاد مبارکه از واحد فروش و انبار اصفهان، در سایت عمران مدرن روزانه آپلود می شود.

ورق آهن سیاه قیمت ورق سیاه ۲ میل قیمت ورق ۴ میل سیاه قیمت ورق سیاه ۱۰ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

کابین آسانسور شیشه ای تبریز کابین آسانسور شیشه ای ارومیه کابین آسانسور شیشه ای اردبیل کابین آسانسور شیشه ای اصفهان کابین آسانسور شیشه ای کرج کابین آسانسور شیشه ای ایلام کابین آسانسور شیشه ای بوشهر کابین آسانسور شیشه ای شهرکرد کابین آسانسور شیشه ای بیرجند کابین آسانسور شیشه ای مشهد کابین آسانسور شیشه ای بجنورد کابین آسانسور شیشه ای اهواز کابین آسانسور شیشه ای زنجان کابین آسانسور شیشه ای سمنان کابین آسانسور شیشه ای زاهدان کابین آسانسور شیشه ای شیراز کابین آسانسور شیشه ای قزوین کابین آسانسور شیشه ای قم کابین آسانسور شیشه ای سنندج کابین آسانسور شیشه ای کرمان کابین آسانسور شیشه ای کرمانشاه کابین آسانسور شیشه ای یاسوج کابین آسانسور شیشه ای گرگان کابین آسانسور شیشه ای رشت کابین آسانسور شیشه ای خرم آباد کابین آسانسور شیشه ای ساری کابین آسانسور شیشه ای اراک کابین آسانسور شیشه ای بندرعباس کابین آسانسور شیشه ای همدان کابین آسانسور شیشه ای یزد کابین آسانسور شیشه ای کیش کابین آسانسور شیشه ای قشم

وزن سپری ۶

وزن سپری ۴

وزن سپری ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.41 ( 6 نظر)