استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد یزد

وزن میلگرد یزد مربوط به برند احرامیان یزد در جدول زیر ارائه شده است. در این جدول وزن هر شاخه میلگرد یزد ۸ و ۱۰برای دو استانداد A2 و A3 ارائه شده و سایر قطر ها مربوط به آج جناقی استاندارد a3 است. تمامی جزئیات و مشخصات میلگردهای تولیدی این کارخانه در ادامه ارائه شده و وزن هر متر به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی نیز محاسبه شده است.

کارخانه – میلگرد – قطر

وزن میلگرد یزد

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ یزد احرامیان A2

5

4.74

وزن میلگرد ۸ یزد احرامیان A3

5

4.74

وزن میلگرد ۱۰ یزد احرامیان A2

7.6

7.4

وزن میلگرد ۱۰ یزد احرامیان A3

7.6

7.4

وزن میلگرد ۱۲ یزد احرامیان A3

11

10.65

وزن میلگرد ۱۴ یزد احرامیان A3

15

14.52

وزن میلگرد ۱۶ یزد احرامیان A3

20

18.96

وزن میلگرد ۱۸ یزد احرامیان A3

24

24

وزن میلگرد ۲۰ یزد احرامیان A3

30

29.64

وزن میلگرد ۲۲ یزد احرامیان A3

37

35.76

وزن میلگرد ۲۵ یزد احرامیان A3

47

46.2

وزن میلگرد ۲۸ یزد احرامیان A3

58

57.96

وزن میلگرد ۳۰ یزد احرامیان A3

75.72

75.72

وزن میلگرد ۳۲ یزد احرامیان A3

75

75.72

وزن میلگرد ۳۶ یزد احرامیان A3

96

95.88

وزن میلگرد ۴۰ یزد احرامیان A3

118

118.44

وزن هر شاخه میلگرد یزد احرامیان

وزن میلگرد یزد

وزن شاخه میلگرد یزد احرامیان مربوط به شاخه های ۱۲ متری است. اگر قصد محاسبه ی وزن میلگرد ۶ متری را داشته باشید کافیست وزن هر متر را در ۶ ضرب کنید. جدول های زیر به شما در محاسبه وزن شاخه و مشخصات فیزیکی کمک خواهد کرد.

وزن میلگرد ۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۰ حدود ۷.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۰ حدود ۷.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۰.۶۴

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۰ حدود ۷.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۰ حدود ۷.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۰.۶۴

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۰.۹۲

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۴ حدود ۱۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۴ حدود ۱۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۱.۲۵

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۶ حدود ۲۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۶ حدود ۲۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۱.۶۷

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۲.۵

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۲ حدود ۳۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۲ حدود ۳۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۳.۰۹

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۵ حدود ۴۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۵ حدود ۴۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۳.۹۲

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۸ حدود ۵۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۲۸ حدود ۵۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۴.۸۴

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۶.۳۱

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۳۲ حدود ۷۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۳۲ حدود ۷۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۶.۲۵

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۶ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ یزد احرامیان

وزن استاندارد

۸

۷.۹۹

وزن میلگرد ۴۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد یزد احرامیان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ یزد احرامیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد یزد احرامیان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

میلگرد یزد احرامیان آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد یزد احرامیان آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد یزد احرامیان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد یزد احرامیان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد یزد احرامیان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده یزد احرامیان : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار یزد احرامیان : ۸ میلی‌متر

میلگرد یزد احرامیان آجدار ( آج جناقی )

میلگرد یزد احرامیان آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد یزد احرامیان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد یزد احرامیان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد یزد احرامیان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده یزد احرامیان : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار یزد احرامیان : ۸ میلی‌متر

هر بندیل میلگرد۸ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ یزد احرامیان حدود ۴۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ یزد احرامیان حدود ۴۴۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۸ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ یزد احرامیان حدود ۴۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ یزد احرامیان حدود ۴۴۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ یزد احرامیان حدود ۲۶۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ یزد احرامیان حدود ۲۸۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ یزد احرامیان حدود ۲۶۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ یزد احرامیان حدود ۲۸۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ یزد احرامیان حدود ۱۸۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ یزد احرامیان حدود ۲۰۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ یزد احرامیان حدود ۱۳۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ یزد احرامیان حدود ۱۴۶۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ یزد احرامیان حدود ۱۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ یزد احرامیان حدود ۱۱۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ یزد احرامیان حدود ۸۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ یزد احرامیان حدود ۹۱۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ یزد احرامیان حدود ۶۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ یزد احرامیان حدود ۷۳۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ یزد احرامیان حدود ۵۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ یزد احرامیان حدود ۵۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ یزد احرامیان حدود ۴۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ یزد احرامیان حدود ۴۶۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ یزد احرامیان حدود ۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ یزد احرامیان حدود ۳۸۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ یزد احرامیان حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ یزد احرامیان حدود ۲۹۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ یزد احرامیان حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ یزد احرامیان حدود ۲۹۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۶ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۶ یزد احرامیان حدود ۲۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۶یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۶ یزد احرامیان حدود ۲۳۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۴۰ یزد احرامیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۴۰ یزد احرامیان حدود ۱۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۴۰یزد احرامیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۴۰ یزد احرامیان حدود ۱۸۷ شاخه است.

مشخصات کارخانه میلگرد یزد احرامیان

کارخانه میلگرد یزد احرامیان واقع در یزد از تولیدکنندگان برتر انواع شمش فولادی – انواع میلگرد آجدار، ساده و صنعتی – مقاطع طویل فولادی سبک و سنگین ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی YRM به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه یزد احرامیان :

۶۶۴۳۶۳۰۸ – ۰۲۱

تلفن کارخانه یزد احرامیان :

۱۲- ۷۲۱۶۶۱۱ ۰۳۵۱

آدرس وب سایت میلگرد یزد احرامیان :

yazdrollingmill.com

آدرس کارخانه یزد احرامیان :

یزد – جاده کمربندی – کیلومتر ۱۷ – تقاطع جاده تفت

قیمت میلگرد ۱۴ ایلام

قیمت میلگرد ۲۰ رشت

قیمت میلگرد ۲۸ شهرکرد

قیمت میلگرد ۳۶ گرگان

قیمت میلگرد ۶.۵ شیراز

قیمت میلگرد ثامن

قیمت میلگرد ابهر امروز

قیمت میلگرد ۱۴ رشت

نمودار قیمت میلگرد ۱۶ شاهین شهر، استان اصفهان

قیمت میلگرد ۱۶ یزد

قیمت میلگرد۱۴

قیمت میلگرد زاگرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *