استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد آریا ذوب

وزن میلگرد آریا ذوب برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردآریا ذوب در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد آریا ذوب به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

وزن میلگرد ۸ آریا ذوب A2

4.74

4.74

وزن میلگرد ۸ آریا ذوب A3

4.74

4.74

وزن میلگرد ۱۰ آریا ذوب A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ آریا ذوب A3

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۲ آریا ذوب A3

10.66

10.65

وزن میلگرد ۱۲ آریا ذوب A2

10.66

10.65

وزن میلگرد ۱۴ آریا ذوب A3

14.52

14.52

وزن میلگرد ۱۶ آریا ذوب A3

18.96

18.96

وزن میلگرد ۱۸ آریا ذوب A3

22.8

24

وزن میلگرد ۲۰ آریا ذوب A3

10.2

29.64

وزن میلگرد ۲۲ آریا ذوب A3

35.76

35.76

وزن میلگرد ۲۵ آریا ذوب A3

10.2

46.2

وزن میلگرد ۲۸ آریا ذوب A3

57.96

57.96

وزن میلگرد ۳۰ آریا ذوب A3

10.2

75.72

وزن هر شاخه میلگرد آریا ذوب

وزن میلگرد آریا ذوب

هر شاخه میلگرد آریا ذوب ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۸۹

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۸۹

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آریا ذوب

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آریا ذوب

وزن استاندارد

۱.۵۸

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۱۸ حدود ۲۲.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۱۸ حدود ۲۲.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آریا ذوب

وزن استاندارد

۱.۹

۲

وزن میلگرد ۲۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۲۰ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۲۰ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۸۵

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۲۲ حدود ۳۵.۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۲۲ حدود ۳۵.۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آریا ذوب

وزن استاندارد

۲.۹۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۲۵ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۲۵ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۸۵

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۲۸ حدود ۵۷.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۲۸ حدود ۵۷.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آریا ذوب

وزن استاندارد

۴.۸۳

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آریا ذوب نمره ۳۰ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ آریا ذوب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آریا ذوب نمره ۳۰ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ آریا ذوب

وزن استاندارد

۰.۸۵

۶.۳۱

میلگرد آریا ذوب آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد آریا ذوب آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آریا ذوب

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آریا ذوب به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آریا ذوب

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آریا ذوب : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آریا ذوب : ۸ میلی‌متر

میلگرد آریا ذوب آجدار ( آج جناقی )

میلگرد آریا ذوب آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آریا ذوب

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آریا ذوب به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آریا ذوب

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آریا ذوب : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آریا ذوب : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد آریا ذوب

کارخانه میلگرد آریا ذوب واقع در البرز / اشتهارد از تولیدکنندگان برتر میلگرد آجدار فولادی ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی ARIA به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه آریا ذوب :

۸۸۶۴۷۳۲۹-۳

تلفن کارخانه آریا ذوب :

۰۲۶۱-۷۷۷۴۵۵۳-۴

آدرس وب سایت میلگرد آریا ذوب :

ariazob.com

آدرس کارخانه آریا ذوب :

اشتهارد- شهرک صنعتی- بلوار ابوریحان – بلوار دکتر حسابی شرقی- ارشاد ۴

هر بندیل میلگرد۱۰ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ آریا ذوب حدود ۲۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ آریا ذوب حدود ۲۹۷۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ آریا ذوب حدود ۱۸۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ آریا ذوب حدود ۲۰۶۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ آریا ذوب حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ آریا ذوب حدود ۱۵۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ آریا ذوب حدود ۱۰۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ آریا ذوب حدود ۱۱۶۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ آریا ذوب حدود ۸۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ آریا ذوب حدود ۹۶۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ آریا ذوب حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ آریا ذوب حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ آریا ذوب حدود ۵۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ آریا ذوب حدود ۶۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ آریا ذوب حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ آریا ذوب حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ آریا ذوب حدود ۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ آریا ذوب حدود ۳۸۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ آریا ذوب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ آریا ذوب حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰آریا ذوب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ آریا ذوب حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

قیمت میلگرد ۸ کاشان

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

قیمت میلگرد ۲۲ تبریز

قیمت میلگرد ۳۰ سنندج

قیمت میلگرد ۴۰ کرمان

قیمت میلگرد زنجان

قیمت میلگرد شاهین

قیمت میلگرد ۸

قیمت میلگرد شاهین بناب درب کارخانه

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴ اصفهان

قیمت میلگرد ۱۶

قیمت میلگرد ۸ بناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *