استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد آذر گستر سدید

وزن میلگرد آذر گستر سدید برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردآذر گستر سدید در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد آذر گستر سدید به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد آذر گستر

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۰ آذر گستر سدید A1

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید A1

14.52

14.52

وزن میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید A1

18.96

18.96

وزن میلگرد ۱۸ آذر گستر سدید A1

24

24

وزن میلگرد ۲۰ آذر گستر سدید A1

29.64

29.64

وزن میلگرد ۲۲ آذر گستر سدید A1

35.76

35.76

وزن میلگرد ۲۵ آذر گستر سدید A1

46.2

46.2

وزن میلگرد ۲۸ آذر گستر سدید A1

57.96

57.96

وزن میلگرد ۳۰ آذر گستر سدید A1

74.4

75.72

وزن میلگرد ۳۲ آذر گستر سدید A1

76.5

75.72

وزن میلگرد ۳۶ آذر گستر سدید A1

96

95.88

وزن هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید

وزن میلگرد آذر گستر سدید

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۰ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۱.۵۸

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۲.۴۷

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۲ حدود ۳۵.۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۲ حدود ۳۵.۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۲.۹۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۵ حدود ۴۶.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۵ حدود ۴۶.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۳.۸۵

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۸ حدود ۵۷.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۲۸ حدود ۵۷.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۴.۸۳

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۶.۲

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۳۲ حدود ۷۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۳۲ حدود ۷۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۶.۳۸

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۶ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آذر گستر سدید نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ آذر گستر سدید چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آذر گستر سدید نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ آذر گستر سدید

وزن استاندارد

۸

۷.۹۹

میلگرد آذر گستر سدید آجدار ( بدون آج )

میلگرد آذر گستر سدید بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آذر گستر سدید

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آذر گستر سدید به شرح زیر است :

کرین سیلسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن
۰.۲۲ ۰.۵۵ ۰.۷۵ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آذر گستر سدید

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آذر گستر سدید : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آذر گستر سدید : ۶ میلی‌متر

میلگرد آذر گستر سدید آجدار ( بدون آج )

میلگرد آذر گستر سدید بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آذر گستر سدید

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آذر گستر سدید به شرح زیر است :

کرین سیلسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن
۰.۲۲ ۰.۵۵ ۰.۷۵ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آذر گستر سدید

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آذر گستر سدید : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آذر گستر سدید : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد آذر گستر سدید

کارخانه میلگرد آذر گستر سدید واقع در تهران / شمس آباد از تولیدکنندگان برتر میلگرد ساده – میلگرد صنعتی ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی S240-AGS به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه آذر گستر سدید :

۰۲۱-۵۳۲۶۱

تلفن کارخانه آذر گستر سدید :

۰۲۱-۵۶۲۳۴۰۴۷

آدرس وب سایت میلگرد آذر گستر سدید :

ahan2.com

آدرس کارخانه آذر گستر سدید :

شهرک صنعتی شمس آباد- بلوار گلستان- گلشن ۱۲- پلاک ۴​​​​​​​

قیمت میلگرد ۸ یاسوج

قیمت میلگرد ۱۴ دامغان

قیمت میلگرد ۲۲ ایلام

قیمت میلگرد ۳۰ رشت

قیمت میلگرد ۴۰ شهرکرد

قیمت میلگرد بیرجند

قیمت میلگرد ۸

قیمت میلگرد شاهین بناب درب کارخانه

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴ اصفهان

قیمت میلگرد ۱۶

قیمت میلگرد ۱۴امروز

قیمت میلگرد اروند اهواز

قیمت میلگرد ۱۴ نیشابور

وزن میلگرد ۱۰

وزن میلگرد ۱۲

قیمت میلگرد ۱۴امروز

قیمت میلگرد ۱۶ امروز

وزن میلگرد ۱۸

میلگرد شاخه ای چند است

قیمت روز میلگرد اهواز

قیمت میلگرد ۱۶ همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *