استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ورق سیاه st37

ورق سیاه st37
ورق سیاه st37

ورق سیاه st37 با دارا بودن ترکیب شیمیایی ۰.۰۴۵ درصد وزنی گوگرد و ۰.۰۴۵ درصد وزنی فسفر و ۱.۴ درصد وزنی منیزینم و حدود ۰.۱۷ درصد وزنی کربن، دارای خواص فیزیکی و مکانیکی مناسبی است که مشتریان و کاربرد خاصی را برخوردار است. قیمت ورق فولادی st37 به ضخامت، ابعاد، حالت و محل بارگیری و نرخ باربری بستگی دارد.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان
قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۵ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 با ضخامت 45
قیمت ورق سیاه ST37 با ضخامت ۴۵

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۵ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۵ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۴۵

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۴۵ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان با ضخامت 80
قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان با ضخامت ۸۰

قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق سیاه st37 کاویان اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه st37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

خرید ورق سیاه قیمت ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق ۳میل سیاه

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!