استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق st37 اکسین

قیمت ورق st37 اکسین
قیمت ورق st37 اکسین

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۸ میلیمتر، ۳۰۳۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۷۲۷، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۳۳۰۲۷ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۸ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۱۰ میلیمتر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۱۴، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 به صورت شیت

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۱۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۱۲ میلیمتر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۱۴، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۱۲ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۱۵ میلیمتر، ۲۳۷۵۳ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۱۳۸، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۵۸۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۱۵ میلیمتر، ۲۳۷۵۳ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۱۳۸، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۵۸۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۲۰ میلیمتر، ۲۲۴۶۸ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۲۲، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۴۹۰ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۲۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین
قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت

قیمت ورق st37 اکسین ضخامت ۲۵ میلی متر

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۲۵ میلیمتر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۱۴، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۲۵ میلیمتر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۱۴، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۳۰ میلیمتر، ۲۳۸۴۴ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۱۴۶، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۵۹۹۰ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۳۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۳۵ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین
قیمت ورق st37 اکسین ضخامت ۲۵ میلی متر

قیمت ورق st37 اکسین اهواز

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۳۵ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۴۰ میلیمتر، ۲۱۹۱۸ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۱۹۷۳، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۳۸۹۱ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۴۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۴۵ میلیمتر، ۲۱۰۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۱۸۹۰، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۲۸۹۰ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۴۵ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۵۰ میلیمتر، ۲۱۰۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۱۸۹۰، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۲۸۹۰ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۵۰ میلیمتر، ۲۱۰۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۱۸۹۰، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۲۸۹۰ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۶۰ میلیمتر، ۲۲۷۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۵۰، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۸۲۷ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۶۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین
قیمت ورق st37 اکسین اهواز

قیمت ورق st37 اکسین ۷۰ میلیمتر

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۷۰ میلیمتر، ۲۲۷۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۵۰، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۸۲۷ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۷۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۸۰ میلیمتر، ۲۲۷۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با ۲۰۵۰، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده ۲۴۸۲۷ تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۸۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر و ضخامت ۹۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق st37 اکسین در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر و ضخامت ۱۰۰ میلیمتر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. جالب توجه است برای این ضخامت مقدار ارزش افزوده برابر است با -، در نتیجه قیمت ورق st37 اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق سیاه قیمت ورق سیاه ۲میل قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!