استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق سیاه اصفهان

قیمت ورق سیاه اصفهان
قیمت ورق سیاه اصفهان

قیمت ورق سیاه اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین محصولات کارخانجات این شهر به ابعاد، حالت، ضخامت و محل بارگیری آن بستگی دارد. ورق سیاه اصفهان معمولا برای تولید محصولات ثانویه مانند سپری، پروفیل و تیرآهن به کار می رود و قابلیت گالوانیزه شدن مناسبی نیز دارند که فولاد مبارکه اصفهان از بزرگترین تولید کنندگان آن است.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۳ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۳ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۴ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۴ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۵ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۵ میلی متر، ۱۹۱۷۵ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۰۹۰۱ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۵ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۵ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه ساوه بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۶ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۶ میلی متر، ۱۹۱۷۵ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۰۹۰۱ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۸ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۸ میلی متر، ۱۹۱۷۵ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۰۹۰۱ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۸ میلیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۸ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه ساوه بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۸ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۸ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه تهران بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۱۰ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر، ۱۹۱۷۵ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۰۹۰۱ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۱۰ ملیمتر فابریک فولاد st37

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه ساوه بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۴ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۴ میلی متر، ۲۰۷۳۳ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۲۵۹۹ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۵ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۵ میلی متر، ۲۰۷۳۳ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۲۵۹۹ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۶ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۶ میلی متر، ۲۱۱۰۰ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۲۹۹۹ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۸ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۸ میلی متر، ۲۱۷۴۳ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۳۷۰۰ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۱۰ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر، ۲۱۷۴۳ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۳۷۰۰ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۱۲ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۲ میلی متر، ۲۱۷۴۳ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۳۷۰۰ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان
قیمت ورق سیاه اصفهان فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ضخامت ۱۵ ملیمتر فابریک فولاد st52

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱.۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر، ۲۲۹۳۵ تومان است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات برابر ۲۴۹۹۹ تومان می باشد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولاد مبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان ۶ oss اصلاح شده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱/۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۶ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولادمبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان ۸ oss اصلاح شده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱/۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۸ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولادمبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان ۱۰ oss اصلاح شده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱/۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولادمبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان ۱۲ oss اصلاح شده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱/۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۲ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولادمبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

قیمت ورق سیاه اصفهان
قیمت ورق سیاه اصفهان ۱۲ oss اصلاح شده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه اصفهان ۱۵ oss اصلاح شده فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه اصفهان با ابعاد ۶*۱/۵ متر و حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر، در سایت عمران مدرن قابل مشاهده است. قیمت ورق آهن اصفهان با منظور کردن ۹٪ مالیات به فروش می رسد. خرید ورق سیاه اصفهان از کارخانه فولادمبارکه انجام و در محل بنگاه اصفهان بارگیری می شود.

ورق سیاه ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

کابین آسانسور تبریز کابین آسانسور ارومیه کابین آسانسور اردبیل کابین آسانسور اصفهان کابین آسانسور کرج کابین آسانسور ایلام کابین آسانسور بوشهر کابین آسانسور شهرکرد کابین آسانسور بیرجند کابین آسانسور مشهد کابین آسانسور بجنورد کابین آسانسور اهواز کابین آسانسور زنجان کابین آسانسور سمنان کابین آسانسور زاهدان کابین آسانسور شیراز کابین آسانسور قزوین کابین آسانسور قم کابین آسانسور سنندج کابین آسانسور کرمان کابین آسانسور کرمانشاه کابین آسانسور یاسوج کابین آسانسور گرگان کابین آسانسور رشت کابین آسانسور خرم آباد کابین آسانسور ساری کابین آسانسور اراک کابین آسانسور بندرعباس کابین آسانسور همدان کابین آسانسور یزد کابین آسانسور کیش کابین آسانسور قشم

میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز کاربران: 5 ( 1 نظر)