آرماتور بندی

آرماتور بندی از عملیات اجرای سازه های بتنی است که باید پیش از بتن ریزی انجام شود. ارماتور بندی به دلیل جبران ضعف بتن در برابر نیروهای کششی انجام می شود. در واقع بتن نیروهای فشاری را تحمل کرده و میلگردها نیروی کششی را تحمل می کنند. بتن ماده ای خمیری شکل است که به هر شکلی درمی آيد، میلگردها به بتن شکل داده و سبب می گردند که سازه شکل بگیرد. در اجرای آرماتور بندی از رزوه كاري ميلگرد ، كوپلينگ ميلگرد و یا فورجينگ ميلگرد استفاده می شود.

 

ارماتور بندی
ارماتور بندی

 

اکیپ آرماتور بندی

این عملیات باید توسط اکیپ آرماتور بندی حرفه ای انجام شود. به این دلیل به اکیپ آرماتور بندی حرفه ای نیاز است که تمامی نیروهای کششی سازه به وسیله آرماتورها تحمل شده و نقش اساسی در استحکام سازه دارد. پیمانکار آرماتوربند و اکیپ آرماتور بندی باید بتواند به طور دقیق و صحیح عملیات آرماتورگذاری را انجام دهد. اکیپ آرماتور بندی باید توانایی خواندن نقشه های اجرایی را داشته و مطابق با آن عملیات خم کردن، بریدن، رزوه كاري و ... را انجام دهد. همچنین باید انواع میلگردها را بشناسد و با علائم اختصاری آنها آشنایی داشته باشد.

سقف از مهم ترین اجزای سازه می باشد که استحکام و مقاومت آن بسیار حائز اهمیت است. آرماتور بندی سقف باید با دقت بالایی انجام شود و ممکن است برای سقف های مختلف متفاوت باشد. به طور مثال برای آرماتور بندی سقف كوبياكس ابتدا شبکه آرماتور تحتانی را اجرا کرده و پس از جاگذاری قالب های كوبياكس شبکه ارماتور فوقانی را اجرا می کنند.

 

اکیپ آرماتور بندی
اکیپ آرماتور بندی

 

ضوابط ارماتور بندی

برای اجرای آرماتور بندی ، میلگردهای کوچک تر را با دست و میلگردهای بزرگ تر را با کمک دستگاه خم می کنند. همچنین نقشه های اجرایی و کارگاهی ارماتور بندی باید شامل موارد زیر باشد:

 • قطر، تعداد و طول میلگردهای طولی
 • قطر میلگردهای عرضی و فاصله بین آنها
 • جزئیات و شعاع خم میلگردها، محل خم و طول مستقیم پس از خم
 • جزئیات قلاب ها
 • جزئیات، نوع، طول و محل وصله ها
 • ضخامت پوشش بتن روی میلگردها
 • قطر بزرگترین سنگدانه قابل مصرف در بتن
 • جدول میلگردها، شامل جزئیات قطعات میلگردها و وزن میلگرد مصرفی

 

قیمت آرماتور بندی
ارماتور بندی ستون

 

در اجرای آرماتور بندی نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از ۰/۰۴ در نظر گرفته شود. محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگرد نیز رعایت شود. پیمانکار آرماتور بند باید توجه داشته باشد که در دیوارهای با ضخامت بیشتر از ۲۵۰ میلی متر، به جز دیوارهای زیرزمین و دیوارهای حائل، هر یک از آرماتورهای قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح دیوار، مطابق بندهای زیر اجرا شود:

 • در آرماتور بندی دیوارهایی که یک رویه آنها در تماس با خاک یا هوای بیرون قرار دارد، یک شبکه آرماتور شامل حداقل نصف و حداکثر دو سوم کل آرماتور لازم برای هر امتداد باید در فاصل های بیشتر از ۵۰ میلی متر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه در تماس با خاک یا محیط خارجی قرار داده شود و یک شبکه آرماتور شامل باقیمانده آرماتور لازم برای هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از ۲۰ میلی متر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه دیگر قرار داده شود.
 • در سایر دیوارها هر شبکه آرماتور شامل نصف آرماتور لازم در هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از ۲۰ میلی متر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از هر رویه قرار داده شود.
 • فاصله میلگردهای قائم و میلگردهای افقی مجاور در هر شبکه نباید بیشتر از سه برابر ضخامت دیوار و ۳۵۰ میلی متر باشد.
 • در مواردی که مساحت مقطع کل آرماتور قائم از یک درصد مساحت کل مقطع کمتر است و یا در مواردی که بر اساس طراحی ساختمان، آرماتور قائم به عنوان آرماتور فشاری مورد نیاز نیست، محصور کردن میلگردهای قائم با خاموت الزامی نیست. برای مقادیر بیشتر میلگردهای قائم، آرماتور بندی دیوارها باید مشابه ستون ها باشد.
 • دور تا دور بازشوها باید حداقل دو میلگرد با قطر ۱۶ میلی متر و یا معادل آن قرار داده شود. این میلگردها باید از گوشه بازشو به داخل دیوار ادامه یافته و به نحوی مناسب مهار شوند.

 

قیمت آرماتور بندی

به طور کلی قیمت آرماتور بندی به دو صورت محاسبه و دریافت می شود. در حالت اول قیمت آرماتور بندی بر اساس وزن میلگردها تعیین می گردد. در حالت دوم محاسبه قیمت آرماتور بندی ، متراژ کار (متر مربع) در نظر گرفته می شود. قیمت آرماتور بندی وابسته به عواملی همچون نمره میلگرد، متراژ پروژه، ابعاد شبکه و ... می باشد. معمولا با افزایش سایز میلگرد، قیمت آرماتور بندی افزایش می یابد.

 

قیمت آرماتور بندی
آرماتور بند

 

رزوه كاري ميلگرد

رزوه كاري از اولین مراحل انجام كوپلينگ ميلگرد می باشد. بدین منظور از دستگاه رزوه زنی استفاده می شود. تراش دهنده دستگاه رزوه زني با حرکت دورانی حول محور مرکزی عملیات رزوه زني را انجام می دهد.

 

كوپلینگ ميلگرد

كوپلينگ ميلگرد به منظور اتصال میلگردها انجام می شود. به این منظور از میلگردهای رزوه شده استفاده می گردد. این میلگردها به کمک قطعه ای به نام كوپلر به یکدیگر متصل می شوند. استفاده از این روش موجب صرفه جویی در مصرف ميلگرد می شود. همچنین انجام آن نیز آسان است.

 

فورجينگ ميلگرد

روش دیگر اتصال ميلگردها به یکدیگر، فورجينگ است. فورجينگ یا همان جوش سر به سر از طریق حرارت دهی و فشار، میلگردها را به یکدیگر متصل می کند که میزان فشار وارده به قطر میلگردها وابسته است. لازم به ذکر است که پیش از آغاز عملیات فورجينگ دو سر میلگرد را به کمک دستگاهی مخصوص برش می زنند.