سیم مفتول مسوار

سیم مفتول مسوار

دسته بندی
سیم مفتول
تعداد ارائه دهنده ها
۲۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۰۸۵۰ تومان تا ۲۲۰۱۸ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

سیم مفتول مسوار سایز 6.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 2

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 2.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 3

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۹۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 3.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۹۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 4

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 4.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 5.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 6

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 7

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 7.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 8

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 9

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه ۳ متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 1.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول مسوار سایز 10

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

سیم مفتول مسوار