سیم مفتول سیاه

سیم مفتول سیاه

دسته بندی
سیم مفتول
تعداد ارائه دهنده ها
۳۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۱۹۰۰ تومان تا ۲۶۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

سیم مفتول سیاه سایز 1.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۱,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

تسمه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۰۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

تسمه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۰۰۰

هفته پیش

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۵۰۰

هفته پیش

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

کلاف

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۵۰۰

هفته پیش

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

فابریک روکش دار

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

تسمه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

فابریک روکش دار

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۲۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول سیاه سایز 2.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۱,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

تسمه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۰۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

تسمه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۰۰۰

هفته پیش

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۵۰۰

هفته پیش

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

کلاف

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۰۰۰

هفته پیش

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

فابریک روکش دار

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

تسمه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

فابریک روکش دار

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۲۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول سیاه سایز 3

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۴,۱۲۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۲۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول سیاه سایز 4

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۴,۱۲۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۲۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

سیم مفتول سیاه