سیم مفتول سیاه

سیم مفتول سیاه

دسته بندی

سیم مفتول

تعداد ارائه دهنده ها

۱۴ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۲۹۸۰۰ تومان تا ۳۱۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

سیم مفتول سیاه سایز 1.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۳۰,۸۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

تسمه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۰۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۵۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

کلاف

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۵۰۰

امروز

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

سیم مفتول سیاه سایز 2.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۹,۷۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

تسمه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۰۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۵۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

کلاف

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۵۰۰

امروز

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

سیم مفتول سیاه سایز 3

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

سیم مفتول سیاه سایز 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

سیم مفتول سیاه