میلگرد ۵.۵ ساده کویر کاشان

میلگرد ۵.۵ ساده کویر کاشان

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۵.۵ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۹۶۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۶۵

-۲۸ روز پیش

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۵.۵ ساده کویر کاشان