میلگرد ۲۸ البرز ایرانیان (فایکو) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ البرز ایرانیان (فایکو) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۲۸ البرز ایرانیان (فایکو) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

ساری

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ البرز ایرانیان (فایکو) ( آجدار - A3 )