میلگرد ۱۷۰ ساده نوین متین

میلگرد ۱۷۰ ساده نوین متین

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۱۷۰ ساده نوین متین

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۸۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۹۰۰

۱۷ شهریور ۱۴۰۱

میلگرد ۱۷۰ ساده نوین متین