استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد خرمدشت

وزن میلگرد خرمدشت تاکستان برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردخرمدشت تاکستان در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد خرمدشت تاکستان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد خرمدشت

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ خرمدشت تاکستان A2

5

4.74

وزن میلگرد ۸ خرمدشت تاکستان A3

5

4.74

وزن میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان A2

7

7.4

وزن میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان A3

7

7.4

وزن میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان A2

10

10.65

وزن میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان A3

10

10.65

وزن میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان A2

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان A3

18

18.96

وزن میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستان A3

22.9

24

وزن میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستان A3

29.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستان A3

34

35.76

وزن میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستان A3

46.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان A3

57

57.96

وزن هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان

وزن میلگرد خرمدشت

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۰.۵۹

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۰.۵۹

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۰.۸۴

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۰.۸۴

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۶ حدود ۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۶ حدود ۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۱.۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۸ حدود ۲۲.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۱۸ حدود ۲۲.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۱.۹۱

۲

وزن میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۰ حدود ۲۹.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۰ حدود ۲۹.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۲.۴۶

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۲ حدود ۳۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۲ حدود ۳۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۲.۸۴

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۳.۸۸

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۸ حدود ۵۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد خرمدشت تاکستان نمره ۲۸ حدود ۵۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان

وزن استاندارد

۴.۷۵

۴.۸۳

میلگرد خرمدشت تاکستان آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد خرمدشت تاکستان آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد خرمدشت تاکستان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد خرمدشت تاکستان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد خرمدشت تاکستان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده خرمدشت تاکستان : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان : ۸ میلی‌متر

میلگرد خرمدشت تاکستان آجدار ( آج جناقی )

میلگرد خرمدشت تاکستان آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد خرمدشت تاکستان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد خرمدشت تاکستان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد خرمدشت تاکستان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده خرمدشت تاکستان : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد خرمدشت تاکستان

کارخانه میلگرد خرمدشت تاکستان واقع در قزوین / شهرک صنعتی خرمدشت از تولیدکنندگان برتر شمش – میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی SIRJAN به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه خرمدشت تاکستان :

۰۲۸-۳۵۳۳۰۰۲۲

تلفن کارخانه خرمدشت تاکستان :

۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۲۷

آدرس وب سایت میلگرد خرمدشت تاکستان :

kdtsteel.com

آدرس کارخانه خرمدشت تاکستان :

قزوین – شهرک صنعتی خرمدشت – بلوک فلزات

هر بندیل میلگرد۱۰ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان حدود ۲۸۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان حدود ۳۱۴۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستان حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان حدود ۱۱۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان حدود ۱۲۲۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستان حدود ۸۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستان حدود ۹۶۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستان حدود ۶۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستان حدود ۷۴۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستان حدود ۵۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستان حدود ۶۴۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستان حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستان حدود ۴۷۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان حدود ۳۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸خرمدشت تاکستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان حدود ۳۸۶ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ کرمانشاه

قیمت میلگرد ۱۶ کیش

قیمت میلگرد ۲۵ اردبیل

قیمت میلگرد ۳۲ بوشهر

قیمت میلگرد ۶ ساری

قیمت میلگرد ۲۰

نمودار قیمت میلگرد بناب

قیمت میلگرد اصفهان ۱۴

قیمت میلگرد۱۶

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴ اهواز

قیمت میلگرد اهواز ۱۴

قیمت میلگرد ۱۴ اروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!