ورق گالوانیزه 0.7

ورق گالوانیزه 0.7

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۱۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۳۷۲۵ تومان تا ۲۹۷۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۳۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۳۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۱۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۵۵

۲ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۳۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۳۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۱۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۵۵

۲ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۵۱۴

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 امیرکبیر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۴۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۵۵

۲ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۳۹۷

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 امیرکبیر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۷۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۴۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۵۵

۲ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۳۹۷

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۱۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۵۵

۲ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق گالوانیزه 0.7