نبشی 10

نبشی 10

دسته بندی

نبشی

بازه قیمت

از ۱۶۰۰۱ تومان تا ۲۱۳۶۴ تومان

نبشی 10

دسته بندی
نبشی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۵۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۶۰۰۱ تومان تا ۲۱۳۶۴ تومان

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
شهر

filterفیلتر کردن پیشنهادات


نبشی ۱۰ ذوب آهن اصفهان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۰۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۱۰ آریان فولاد ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۰۱

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۵۲

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۴

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۴

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۱۲ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۱۰ شکفته ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۵۰

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۵۰

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه مشهد

کیلوگرم

۱۸,۷۴۸

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۱۰ ناب تبریز ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۷۱.۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۹۹

۲۶ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

نبشی ۱۰ ناب تبریز ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۹۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۹۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۰۲

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۱۰ ظهوریان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۵۰

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۲۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۹۸ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۵۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۱۰ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت نبشی ۱۰

نبشی ۱۰ یا نبشی ۱۰۰×۱۰۰ ، قطعه ای فلزی است که از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. نبشی به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی دسته بندی می گردد. از نظر شکل ظاهری، به صورت حرف L بوده و با همین نماد مشخص می شود. نبشی 10 و سایر نبشی ها با دو مشخصه، یعنی اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. نبشی به دو صورت منفرد و مرکب در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از این قطعات در آسانسورسازی نیز استفاده می شود. در ساختمان سازی می توان از نبشی برای اتصال ستون ها به صفحات در فونداسیون، تیرآهن ها به تیرهای باربر، پل ها به ستون ها و ... استفاده کرد.

نبشی ها به صورت شاخه های ۶ و ۱۲ متری و یا لقمه به فروش می رسند. نبشی لقمه به نبشی هایی که در اندازه های کوچکتر برش خورده اند گفته می شود. از نبشی لقمه غالبا در آسانسورها و اتصال مقاطع استفاده می گردد.

 

نبشی ۱۰
نبشی بال مساوی

 

انواع نبشی در تهران

نبشی بر اساس شکل ظاهری به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی و از نظر روش تولید به دو دسته پرسی و فابریک تقسیم بندی می شود. در ادامه به معرفی انواع نبشی پرداخته شده است.

همان طور که از نام نبشی ۱۰ بال مساوی پیداست، اندازه بال ها با یکدیگر برابر بوده اما در نبشی بال نامساوی، اندازه بال ها با یکدیگر متفاوت است. در صورت بال مساوی بودن نبشی پس از حرف L، یک عدد که نشان دهنده اندازه بال است و یک عدد که نشان دهنده ضخامت آن است نشان داده می شود. به طور مثال نبشی ۱۰۰×۱۰۰ بال مساوی با ضخامت ۱۰ میلی متر را به صورت L۱۰۰×۱۰ نشان می دهند. نبشی بال مساوی به صورت ضرب اندازه دو بال در ضخامت نیز نشان داده می شود. گاهی نبشی بال مساوی را با حرف V هم نمایش می دهند. در صورت نامساوی بودن بال ها، پس از حرف L، ضرب اندازه دو بال و ضخامت نبشی نشان داده می شود.

نبشی ۱۰ پرسی از خم کردن ورق فولادی تولید می شود. این ورق ها به صورت سرد شکل دهی شده و توسط دستگاه رول فورمینگ پرس می شوند. نبشی های پرسی غالبا به صورت بال مساوی هستند. نبشی فابریک طی فرآیند نورد تولید می شود. بدین منظور شمش های فولادی را حرارت داده و آنها را از قفسه های مخصوصی عبور می دهند. بدین صورت مقطع شمش ها کاهش یافته و نبشی 10 فابریک تولید می شود.

در دسته بندی دیگر، نبشی را می توان به دو نوع ساده و پانچ (سوراخ دار) تقسیم بندی کرد. سطح نبشی ساده، فاقد سوراخ است. اما بر روی نبشی پانچ ، سوراخ هایی ایجاد شده است. از نبشی پانچ بیشتر در ساخت قفسه، پله، نرده، میز و مواردی از این قبیل استفاده می شود.

 

نبشی ۱۰
نبشی بال نامساوی

 

مشخصات نبشی ۱۰

مشخصات نبشی ۱۰ بال مساوی و بال نامساوی در استاندارد شماره ۱۳۹۶۸ ارائه گردیده است. این مشخصات که شامل وزن نبشی ۱۰ و سطح مقطع آن می باشد به شرح جداول زیر است:

 

جدول ۱- ابعاد و مشخصات نبشی ۱۰ گرم نوردیده بال مساوی

نمره نبشی

وزن نبشی ۱۰ (kg/m)

سطح مقطع (cm۲)

۸×۱۰۰×۱۰۰

۱۲/۲

۱۵/۵

۱۰×۱۰۰×۱۰۰

۱۵

۱۹/۲

۱۲×۱۰۰×۱۰۰

۱۷/۸

۲۲/۷

 

جدول ۲- ابعاد و مشخصات نبشی 10 گرم نوردیده بال نامساوی

نمره نبشی

وزن (kg/m)

سطح مقطع (cm۲)

۶×۵۰×۱۰۰

۶/۸۵

۷/۸۳

۸×۵۰×۱۰۰

۸/۹۹

۱۱/۵

۱۰×۵۰×۱۰۰

۱۱/۱

۱۴/۱

۷×۶۵×۱۰۰

۸/۷۷

۱۱/۲

۹×۶۵×۱۰۰

۱۱/۱

۱۴/۲

۱۱×۶۵×۱۰۰

۱۳/۴

۱۷/۱

۷×۷۵×۱۰۰

۹/۳۲

۱۱/۹

۹×۷۵×۱۰۰

۱۱/۸

۱۵/۱

۱۱×۷۵×۱۰۰

۱۴/۳

۱۸/۲

 

میزان انحراف از وزن اسمی نبشی های با ضخامت بالای ۴ میلی متر نباید از ۴± درصد بیشتر باشد. انحراف از وزن اسمی اختلاف بین وزن واقعی و وزن محاسباتی است.

نبشی های تولیدی باید دارای سطحی صاف باشند. به نحوی که کیفیت آن با روش نورد نبشی مطابقت داشته و عاری از عیوب مضر از جمله ترک، پوسته، پارگی، ناخالصی های غیرفلزی، تا خوردگی روی سطح بوده و در انتهای شاخه ها نباید تورق (لایه لایه شدن) وجود داشته باشد. در صورتی که روی سطوح نبشی عیوب جزئی مشاهده شود، می توان آنها را به روش سنگ زنی یا روش های دیگر از بین برد و این به شرطی است که ضخامت قسمت های سنگ زده از حد رواداری های مربوطه کمتر نشود. ضمنا قسمت های اصلاح شده باید کاملا پرداخت شود و مرز بین قسمت اصلاحی و سطح نورد شده کاملا صاف و هموار باشد.

 

قیمت نبشی ۱۰
نبشی پانچ

 

قیمت نبشی 10

قیمت نبشی ۱۰ وابسته به پارامترهای مختلفی همچون جنس، ضخامت، طول، قیمت روز آهن آلات و ... می باشد. با نوسان قیمت آهن آلات، قیمت روز نبشی ۱۰ نیز تغییر می یابد. میزان عرضه و تقاضا نیز در تعیین قیمت تاثیرگذار است. در صورتی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت نبشی ۱۰ افزایش می یابد. از دیگر مواردی که می توان به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی به آن اشاره کرد، کیفیت آن است. هرچه در ساخت نبشی از متریال باکیفیت تری استفاده شود، قیمت آن نیز افزایش می یابد.

پرسی یا فابریک بودن نبشی، دیگر عامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی است. به طور کلی نبشی ۱۰ فابریک از کیفیت و استحکام بالاتری برخوردار می باشد. قیمت نبشی 10 برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. همچنین نبشی ها به دو صورت وارداتی و تولید داخل در بازار عرضه می شوند که این عامل نیز تعیین کننده قیمت نبشی ۱۰ است. قیمت هر شاخه نبشی ۱۰ بر اساس طول و وزن آن تعیین می گردد. به طور مثال به دلیل بیشتر بودن وزن نبشی 10 دوازده متری، قیمت هر شاخه آن از قیمت نبشی 10 شش متری بیشتر است.

 

نبشی 10
نبشی 10

 

خرید نبشی ۱۰

پیش از خرید نبشی ۱۰ ، باید نسبت به استعلام قیمت آن اقدام نمود. هر یک از بسته های نبشی آماده تحویل باید از یک نوع با نشانه شناسایی یکسان بوده و به صورت منظم توسط تسمه یا مفتول های مناسب به صورت محکم بسته بندی شوند. بسته های شاخه باید حداقل دارای دو پلاک با برچسب مشخصات با دوام باشند که نشانه های زیر به صورت مشخص بر روی آن درج شود:

  • نام یا نشانه تجارتی تولید کننده
  • نشانه شناسایی
  • شماره شناسایی (مانند شماره ذوب و ...)
  • شماره بسته
  • وزن بسته بر حسب کیلوگرم

برای هر بسته نبشی ۱۰ قابل عرضه به بازار باید گواهینامه فنی که حداقل حاوی مشخصاتی همچون تاریخ صدور، شماره گواهینامه، نشانه شناسایی نبشی، شماره بسته، طول شاخه، تعداد بسته، وزن بسته ها و وزن محموله باشد، صادر گردد. علاوه بر این، مشخصات فنی شامل درصد عناصر متشکله و مشخصات مکانیکی نیز باید ذکر گردد.

نبشی 10 در تهران، نبشی 10 در تهران - آفتاب، نبشی 10 در تهران - بومهن، نبشی 10 در تهران - پردیس، نبشی 10 در تهران - کن، نبشی 10 در اسلام شهر، نبشی 10 در اسلام شهر - چهاردانگه، نبشی 10 در پاکدشت، نبشی 10 در پاکدشت - شریف آباد، نبشی 10 در دماوند، نبشی 10 در دماوند - رودهن، نبشی 10 در رباط کریم، نبشی 10 در رباط کریم - بوستان، نبشی 10 در رباط کریم - پرند، نبشی 10 در رباط کریم - صالح آباد، نبشی 10 در رباط کریم - گلستان، نبشی 10 در رباط کریم - نصیرآباد، نبشی 10 در ری، نبشی 10 در ری - حسن آباد، نبشی 10 در ری - خاوران، نبشی 10 در ری - کهریزک، نبشی 10 در شهریار، نبشی 10 در شهریار - اندیشه، نبشی 10 در فيروزکوه، نبشی 10 در فيروزکوه - ارجمند، نبشی 10 در قدس، نبشی 10 در لواسان، نبشی 10 در لواسان - فشم، نبشی 10 در ملارد، نبشی 10 در ملارد - صفا دشت، نبشی 10 در ورامین، نبشی 10 در ورامین - پیشوا، نبشی 10 در ورامین - جوادآباد، نبشی 10 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما