لوله مبلی 26.7

لوله مبلی 26.7

دسته بندی
لوله مبلی
تعداد ارائه دهنده ها
۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۸۴۴۰ تومان تا ۲۸۴۴۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مبلی 26.7 ضخامت 0.7

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 26.7 ضخامت 0.9

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 26.7 ضخامت 1

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 26.7 ضخامت 1.25

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله مبلی 26.7 ضخامت 1.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله مبلی 26.7