لوله مبلی 21.3

لوله مبلی 21.3

دسته بندی
لوله مبلی
تعداد ارائه دهنده ها
۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۴۴۰ تومان تا ۳۸۴۴۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مبلی 21.3 ضخامت 0.7

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۳۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 21.3 ضخامت 0.9

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۳۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 21.3 ضخامت 1

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۳۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 21.3 ضخامت 1.25

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۳۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

لوله مبلی 21.3 ضخامت 1.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله مبلی 21.3