لوله داربست 1/2 1 اینچ

لوله داربست 1/2 1 اینچ

دسته بندی

لوله داربست

بازه قیمت

از ۲۲۴۰۰ تومان تا ۲۸۸۸۵ تومان

لوله داربست 1/2 1 اینچ

دسته بندی
لوله داربست
تعداد ارائه دهنده ها
۱۸۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۴۰۰ تومان تا ۲۸۸۸۵ تومان

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2 بدون برند

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶متری

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۹۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۹۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۶۹۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 بدون برند

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶متری

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶متری

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۸۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۶۹۹

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد اهواز

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۶۹۹

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 3 بدون برند

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶متری

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2.2 بدون برند

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد اهواز

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۱۲۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

۲۸ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۸۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۴۶۸

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۰

۲۸ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 نیکان پروفیل

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۱۰۰

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۴۰۰

۲۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2 نیکان پروفیل

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۰۰

۲۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل یاران

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۹۰۴

۵ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۵۰

۲۸ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل یاران

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۰۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۵۵۸

۵ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۰۰

۲۸ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله داربست 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

ورق فولاد مبارکه اصفهان

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۰

۲۸ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما