نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۴۵۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۴۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۱,۰۱۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۸۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۴۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۰,۵۵۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۵۵

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۲۶

دیروز

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )