نبشی ۵ جاوید بناب ( ضخامت ۳ )

نبشی ۵ جاوید بناب ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۵ جاوید بناب ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۹۷

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه بناب

کیلوگرم

۲۱,۰۰۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۹۷

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۰۰

۶ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۲

دیروز

نبشی ۵ جاوید بناب ( ضخامت ۳ )