نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۴۷۸

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۱۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

۲۱,۶۰۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۵۷۸

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۵۸۰

دیروز

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )