نبشی 3

نبشی 3

دسته بندی
نبشی
تعداد ارائه دهنده ها
۵۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۵۶۴۲ تومان تا ۱۹۱۵۱ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

۱۶,۷۹۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۶ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۳۵

دیروز

توضیحات

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۸۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

۱۶,۶۹۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۹۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۸.۱ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۹۵

دیروز

توضیحات

نبشی ۳ شکفته ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۹۱۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۱۲۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۳۹

۲۵ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۸.۸ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۵۱

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۸.۸۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۴۲

۲ روز پیش

توضیحات

نبشی ۳ ظهوریان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۸۷۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۶,۴۰۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۹۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۸۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۷۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۰۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۰۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۹ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۴۲

۲ روز پیش

توضیحات

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۸ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

نبشی ۳ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۳ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه مشهد

کیلوگرم

۱۵,۸۷۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۰۵۰

دیروز

توضیحات

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۱۵,۷۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۷ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۸۰

دیروز

توضیحات

نبشی ۳ نستا ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۳ فولاد کبکان ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۳ ظهوریان ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۹۰

دیروز

توضیحات

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۴۷

دیروز

توضیحات

نبشی ۳ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۳/۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۳ نستا ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت نبشی ۳

نبشی ۳ یا نبشی ۳۰×۳۰ ، قطعه ای فلزی است که از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. نبشی به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی دسته بندی می گردد. از نظر شکل ظاهری، به صورت حرف L بوده و با همین نماد مشخص می شود. نبشی ۳ و سایر نبشی ها با دو مشخصه، یعنی اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. نبشی به دو صورت منفرد و مرکب در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از این قطعات در آسانسورسازی نیز استفاده می شود. در ساختمان سازی می توان از نبشی برای اتصال ستون ها به صفحات در فونداسیون، تیرآهن ها به تیرهای باربر، پل ها به ستون ها و ... استفاده کرد.

نبشی ها به صورت شاخه های ۶ و ۱۲ متری و یا لقمه به فروش می رسند. نبشی لقمه به نبشی هایی که در اندازه های کوچکتر برش خورده اند گفته می شود. از نبشی لقمه غالبا در آسانسورها و اتصال مقاطع استفاده می گردد.

 

نبشی ۳
نبشی بال مساوی

 

انواع نبشی

نبشی بر اساس شکل ظاهری به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی و از نظر روش تولید به دو دسته پرسی و فابریک تقسیم بندی می شود. در ادامه به معرفی انواع نبشی پرداخته شده است.

همان طور که از نام نبشی ۳ بال مساوی پیداست، اندازه بال ها با یکدیگر برابر بوده اما در نبشی بال نامساوی، اندازه بال ها با یکدیگر متفاوت است. در صورت بال مساوی بودن نبشی پس از حرف L، یک عدد که نشان دهنده اندازه بال است و یک عدد که نشان دهنده ضخامت آن است نشان داده می شود. به طور مثال نبشی ۳۰×۳۰ بال مساوی با ضخامت ۳ میلی متر را به صورت L۳۰×۳ نشان می دهند. نبشی بال مساوی به صورت ضرب اندازه دو بال در ضخامت نیز نشان داده می شود. گاهی نبشی بال مساوی را با حرف V هم نمایش می دهند. در صورت نامساوی بودن بال ها، پس از حرف L، ضرب اندازه دو بال و ضخامت نبشی نشان داده می شود.

نبشی ۳ پرسی از خم کردن ورق فولادی تولید می شود. این ورق ها به صورت سرد شکل دهی شده و توسط دستگاه رول فورمینگ پرس می شوند. نبشی های پرسی غالبا به صورت بال مساوی هستند. نبشی فابریک طی فرآیند نورد تولید می شود. بدین منظور شمش های فولادی را حرارت داده و آنها را از قفسه های مخصوصی عبور می دهند. بدین صورت مقطع شمش ها کاهش یافته و نبشی 3 فابریک تولید می شود.

در دسته بندی دیگر، نبشی را می توان به دو نوع ساده و پانچ (سوراخ دار) تقسیم بندی کرد. سطح نبشی ساده، فاقد سوراخ است. اما بر روی نبشی پانچ ، سوراخ هایی ایجاد شده است. از نبشی پانچ بیشتر در ساخت قفسه، پله، نرده، میز و مواردی از این قبیل استفاده می شود.

 

نبشی 3
نبشی بال نامساوی

 

مشخصات نبشی ۳

مشخصات نبشی ۳ بال مساوی و بال نامساوی در استاندارد شماره ۱۳۹۶۸ ارائه گردیده است. این مشخصات که شامل وزن نبشی ۳ و سطح مقطع آن می باشد به شرح جداول زیر است:

 

جدول ۱- ابعاد و مشخصات نبشی 3 گرم نوردیده بال مساوی

نمره نبشی

وزن نبشی 3 (kg/m)

سطح مقطع (cm۲)

۳×۳۰×۳۰

۱/۳۶

۱/۷۴

۴×۳۰×۳۰

۱/۷۸

۲/۲۷

۵×۳۰×۳۰

۲/۱۸

۲/۷۸

 

جدول ۲- ابعاد و مشخصات نبشی ۳ گرم نوردیده بال نامساوی

نمره نبشی

وزن (kg/m)

سطح مقطع (cm۲)

۳×۲۰×۳۰

۱/۱۱

۱/۴۲

۴×۲۰×۳۰

۱/۴۵

۱/۸۵

 

میزان انحراف از وزن اسمی نبشی های با ضخامت بالای ۴ میلی متر نباید از ۴± درصد بیشتر باشد. همچنین برای نبشی های بال مساوی با ضخامت کمتر و مساوی ۴ میلی متر، این مقدار نباید از ۶± درصد بیشتر باشد. انحراف از وزن اسمی اختلاف بین وزن واقعی و وزن محاسباتی است. لازم به ذکر است که وزن نبشی ۳ سبک کمتر از مقدار استاندارد و وزن نبشی 3 سنگین بیشتر از مقدار استاندارد می باشد. به طور مثال وزن نبشی ۳ فابریک سبک کمتر از وزن نبشی ۳ فابریک سنگین است.

نبشی های تولیدی باید دارای سطحی صاف باشند. به نحوی که کیفیت آن با روش نورد نبشی مطابقت داشته و عاری از عیوب مضر از جمله ترک، پوسته، پارگی، ناخالصی های غیرفلزی، تا خوردگی روی سطح بوده و در انتهای شاخه ها نباید تورق (لایه لایه شدن) وجود داشته باشد. در صورتی که روی سطوح نبشی عیوب جزئی مشاهده شود، می توان آنها را به روش سنگ زنی یا روش های دیگر از بین برد و این به شرطی است که ضخامت قسمت های سنگ زده از حد رواداری های مربوطه کمتر نشود. ضمنا قسمت های اصلاح شده باید کاملا پرداخت شود و مرز بین قسمت اصلاحی و سطح نورد شده کاملا صاف و هموار باشد.

 

قیمت نبشی ۳
نبشی پانچ

 

قیمت نبشی 3

قیمت نبشی ۳ فابریک و پرسی وابسته به پارامترهای مختلفی همچون جنس، ضخامت، طول، قیمت روز آهن آلات و ... می باشد. با نوسان قیمت آهن آلات، قیمت روز نبشی ۳ نیز تغییر می یابد. میزان عرضه و تقاضا نیز در تعیین قیمت تاثیرگذار است. در صورتی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت نبشی 3 افزایش می یابد. از دیگر مواردی که می توان به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی به آن اشاره کرد، کیفیت آن است. هرچه در ساخت نبشی از متریال باکیفیت تری استفاده شود، قیمت آن نیز افزایش می یابد.

پرسی یا فابریک بودن نبشی، دیگر عامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی است. به طور کلی نبشی ۳ فابریک از کیفیت و استحکام بالاتری برخوردار می باشد. قیمت نبشی ۳ فابریک و پرسی برندهای مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است. همچنین نبشی ها به دو صورت وارداتی و تولید داخل در بازار عرضه می شوند که این عامل نیز تعیین کننده قیمت نبشی 3 است.

 

خرید نبشی ۳
نبشی ۳

 

خرید نبشی ۳

پیش از خرید نبشی ۳ ، باید نسبت به استعلام قیمت آن اقدام نمود. هر یک از بسته های نبشی آماده تحویل باید از یک نوع با نشانه شناسایی یکسان بوده و به صورت منظم توسط تسمه یا مفتول های مناسب به صورت محکم بسته بندی شوند. بسته های شاخه باید حداقل دارای دو پلاک با برچسب مشخصات با دوام باشند که نشانه های زیر به صورت مشخص بر روی آن درج شود:

  • نام یا نشانه تجارتی تولید کننده
  • نشانه شناسایی
  • شماره شناسایی (مانند شماره ذوب و ...)
  • شماره بسته
  • وزن بسته بر حسب کیلوگرم

برای هر بسته نبشی ۳ قابل عرضه به بازار باید گواهینامه فنی که حداقل حاوی مشخصاتی همچون تاریخ صدور، شماره گواهینامه، نشانه شناسایی نبشی، شماره بسته، طول شاخه، تعداد بسته، وزن بسته ها و وزن محموله باشد، صادر گردد. علاوه بر این، مشخصات فنی شامل درصد عناصر متشکله و مشخصات مکانیکی نیز باید ذکر گردد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما