میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر

میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر