میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان

میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۹۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۴۵

۳ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۱۷

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۹۰

۲۳ آبان ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-