میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان

میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۰۹۱

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۹۰

-۱۱۵ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کاشان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۶.۵ ساده کویر کاشان