میلگرد ۴۵ ساده شمس گل آذین

میلگرد ۴۵ ساده شمس گل آذین

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۴۵ ساده شمس گل آذین

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۴۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تهران

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

دیروز

میلگرد ۴۵ ساده شمس گل آذین