میلگرد ۳۸ ساده آذر گستر سدید

میلگرد ۳۸ ساده آذر گستر سدید

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۳۸ ساده آذر گستر سدید

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۸ ساده آذر گستر سدید