میلگرد ۳۴ ساده آذر گستر سدید

میلگرد ۳۴ ساده آذر گستر سدید

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۳۴ ساده آذر گستر سدید

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۲۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۲۸۴

دیروز