تیرآهن هاش ۲۸ بنگاه تهران (سبک)

تیرآهن هاش ۲۸ بنگاه تهران (سبک)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن هاش ۲۸ بنگاه تهران (سبک)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۵۰,۳۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰,۴۵۰

۱۹ آبان ۱۴۰۱

تیرآهن هاش ۲۸ بنگاه تهران (سبک)