گروه تیرآهن و هاش

زیرگروه های تیرآهن و هاش

کالا

کالاهای تیرآهن و هاش

تیرآهن 14 بلند ناب تبریز

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرآهن 14، عمران مدرن کیلویی

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 4,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرآهن 300-600 فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرآهن 14، عمران مدرن شاخه ای

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرآهن بال پهن فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرآهن 14، عمران مدرن شاخه ای

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 128,700تومان / شاخه

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد