تیرآهن هاش ۲۴ بنگاه تهران (سنگین)

تیرآهن هاش ۲۴ بنگاه تهران (سنگین)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن هاش ۲۴ بنگاه تهران (سنگین)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۴۸,۵۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۸,۶۲۰

۱۹ آبان ۱۴۰۱

تیرآهن هاش ۲۴ بنگاه تهران (سنگین)