تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۱۵۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۲۷۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۲۷۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۳۰,۲۵۰

دیروز

تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سنگین)