تیرآهن هاش ۲۰ بنگاه تهران (سبک)

تیرآهن هاش ۲۰ بنگاه تهران (سبک)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن هاش ۲۰ بنگاه تهران (سبک)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۹۰

۱۹ آبان ۱۴۰۱

تیرآهن هاش ۲۰ بنگاه تهران (سبک)