تیرآهن هاش ۱۸ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

تیرآهن هاش ۱۸ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن هاش ۱۸ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۳۶

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۹۳۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۹۳۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۲۲,۹۵۰

دیروز

تیرآهن هاش ۱۸ ذوب آهن اصفهان (سنگین)