تیرآهن هاش ۱۲ ترک - کره (سنگین)

تیرآهن هاش ۱۲ ترک - کره (سنگین)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن هاش ۱۲ ترک - کره (سنگین)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۵۶,۷۸۱

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۶,۸۸۱

دیروز

تیرآهن هاش ۱۲ ترک - کره (سنگین)