فیلترکردن پیشنهادات

سایز
سایز را مشخص کنید
استاندارد
استاندارد را مشخص کنید
شهر
شهر را مشخص کنید

میلگرد اناهیتا

میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۳,۷۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۴۰۰

۲ روز پیش

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۷۸

دیروز

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۹۴

دیروز

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۲۵۰

امروز

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۷۸

دیروز

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۸۰۰

۲ روز پیش

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۴

دیروز

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۸۰۰

۲ روز پیش

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۴

دیروز

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۸۰۰

۲ روز پیش

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۴

دیروز

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۱,۵۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۱۵

۲ روز پیش

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

استعلام قیمت میلگرد آناهیتا امروز