فیلترکردن پیشنهادات

سایز
سایز را مشخص کنید
استاندارد
استاندارد را مشخص کنید
شهر
شهر را مشخص کنید

میلگرد روهینا دزفول

میلگرد ۲۰ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۲۹ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۵۵

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

۳

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۲ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۰.۳ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۴۱۵

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

۳

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۴ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۴.۲ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۵۰

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

۳

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۶ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۸.۵ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

تماس بگیرید

-

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

۳

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۸ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۲۳.۵ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۵۵

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

اصفهان آهن

۳

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۵ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۴۵ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۵۵

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

۳

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۷۶.۵ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

location

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

قیمت میلگرد دزفول در بازار امروز