طراحی پل

طراحی پل

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

شهر

شهر را مشخص کنید

خدمات مرتبط در عمران مدرن

طراحی پل

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

phone۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵
ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

طراحی پل

طراحی پل یکی از پیچیده ترین انواع طراحي سازه است. چالش های گوناگونی پیش روی طراحان پل ها وجود دارد، شرایط محیطی پل ها بسیار متفاوت است. انتخاب نوع پل، طراحی پل بتنی ، فلزی یا ترکیبی از هر دو نوع مصالح، بسته به شرایط شاید قدم اول باشد. چالش بعدی این است که نیرویی که در زمان ساخت به پل وارد می شود، از نیروی زمان بهره برداری بعضا بیشتر است و طراح حتما باید برای جلوگیری از ریزش پل در زمان ساخت، این نکته را لحاظ کند.

 

طراحی پل

طراحی پل

 

انواع المان سازه ای در طراحی پل

در طراحی پل ، طراحی فونداسیون و پایه های پل، طراحی بخش زیرسازه است و طراحی عرشه برای تحمل بار دینامیکی ناشی از عبور و مرور، طراحی بخش روسازه است. طراحي برخی پل ها با توجه به استفاده خاص آن ها، مانند طراحی سازه پل عابر پیاده ، ضوابط ویژه خود را دارد. اما به طور کلی می توان پل ها را با مبناهای متفاوتی تقسیم بندی کرد. سیستم سازه ای پل، اندازه دهانه ها، مصالح مورد استفاده در ساخت پل و نحوه اجرای پل از مواردی هستند در طراحي پل اهمیت زیادی دارند.

 

طراحی پل بتنی

طراحی المان های سازه ای در پل

 

طراحی پل بتنی

مطابق نشریه ۳۸۹ الحاقیه آیین نامه بتن ایران ، طراحی مقاطع برای بارهای خمشی و بار های محوری در پل بتنی ، تفاوتی با مقاطع بتنی در ساختمان ندارند. در این نشریه تنها مقاطع پرکاربرد در طراحی پل بتنی آورده شده است.

 

طراحی پل با مصالح بتنی

طراحی پل بتنی

 

طبق این نشریه، در قطعات تحت اثر فشار محوری، حداکثر بار محوری مقاوم نهایی در دو حالت خاموت گذاری برابر با مقادیر زیر است:

در قطعات با خاموت گذاری عادی:

Nr max = 0.8[0.85φ­cfc(A­­­g-Ast) + φ­sfyAst]

در قطعات با خاموتگذاری به صورت مارپیچ:

Nr max = 0.85[0.85φ­cfc(A­­­g-Ast) + φ­sfyAst]

این آیین نامه حداکثر و حداقل میزان آرماتورگذاری را نیز مشخص کرده است.

طبق این نشریه، ضوابط طراحی مقاطع در طراحی پل بتنی برای نیروی برش و پیچش نیز تفاوتی با مقاطع بتنی در ساختمان ندارد.

مقاومت برشی تامین شده توسط بتن برای مقاطعی که تحت اثر برش و خمش قرار دارند عبارت است از:

Vc = vcbwd

در این رابطه vc عبارت است از مقاومت برشی بتن که از این رابطه محاسبه می شود:                                

 vc = 0.2φ­c

bw، میلیمتر، در قطعات با مقاطع مختلف به صورت زیر در نظر گرفته شود:

- در مقاطع مربع مستطیل و T شکل: پهنای جان

 - در مقاطع دایره ای شکل: قطر دایره

 - در مقاطع ذوزنقه ای: متوسط پهنا و یا ۲/۱ برابر حداقل پهنا، هرکدام کوچکترند.

d، میلیمتر، فاصله دورترین تار فشاری تا مرکز سطح آرماتور کششی است. در مقاطع دایرهای این فاصـله را میتوان ۸/۰ برابر قطر مقطع در نظر گرفت.

 

پل بتنی

پل بتنی

 

طراحی پل فولادی

در طراحی پل فلزی ، طبق نشریه ۳۵۹ (دستورالعمل طراحي پل های فولادی) ، رعایت برخی ضوابط خاص طراحی نسبت به سایر مقاطع فولادی مورد نیاز است. طبق این نشریه مقاومت کششی نهایی مصالح فولادی نباید کمتر از Fy گردد ، که در آن Fy تنش تسلیم اسمی مصالح فولادی است. فولاد مورد استفاده در پلسازی باید دارای شکل پذیری متناظر با 15 درصد افزایش طول نسبت به حالت اولیـه نمونه استاندارد باشد. در صورتیکه ظرفیت لنگر پلاستیک مقطع فشرده استفاده می شود یا توزیع مجدد تنش کششی بـال محاسـبه می شود، شکل پذیری فولاد نباید کمتر از 19 درصد افزایش طول نسبت به حالت اولیه نمونـه اسـتاندارد باشد.

 

طراحی پل فولادی

طراحی پل فولادی

 

در آیین نامه طراحی پل های فولادی ، در مورد «لاغری اعضای فولادی به طور کلی» ذکر شده است که در اعضایی که ملاک طراحی آنها نیروی فشاری است، ضریب لاغری KL/r نباید از  ۱۲۰ برای اعضای اصلی و ۱۴۰ برای اعضای فرعی تجاوز کند و اگر نیروی کششی ملاک است، ضریب لاغری L/r نبایـد از ۲۰۰ بـرای اعضـای اصلی و ۲۴۰ برای بادبندها تجاوز کند. اعضای کششی با نیروی پیشتنیدگی کـافی، مسـتثنی از ایـن قاعـده هستند. لاغری اعضای کششی که تحت تنش های معکوس قرار میگیرند، نباید از ۱۴۰ تجاوز کند. L طول مهـار نشـده عضـو از مرکز ثقل دو نقطه مهاربندی عرضی یا مرکز ثقل دو اتصـال عضـو درنظرگرفتـه مـی شـود.

 

طراحی پل فلزی

طراحی پل فلزی

 

نرم افزار طراحی پل

از نرم افزار csi bridge در طراحی پل استفاده می شود. آموزش csi bridge یکی از بهترین موارد در آموزش نرم افزار طراحي پل است. نرم افزار csi bridge در کنار سایر نرم افزارهای طراحي مانند ETABS و SAP در طراحي اجزای انواع پل مانند پل های کابلی، بتنی، فولادی، معلق و غیره کاربرد دارد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما