گریتینگ گالوانیزه

گریتینگ گالوانیزه

دسته بندی

گریتینگ

تعداد ارائه دهنده ها

۵ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۶۴۱۲۷ تومان تا ۶۴۱۲۷ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

گریتینگ گالوانیزه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۶۴,۰۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در نیم تسمه

location

کارخانه

کیلوگرم

۶۸,۷۱۴

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در چهارپهلو

location

کارخانه

کیلوگرم

۶۸,۷۱۴

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در تسمه

location

کارخانه

کیلوگرم

۶۸,۷۱۴

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در میلگرد

location

کارخانه

کیلوگرم

۶۸,۷۱۴

دیروز

ابتدا
۱
انتها

گریتینگ گالوانیزه