گریتینگ فلزی

گریتینگ فلزی

دسته بندی

گریتینگ

تعداد ارائه دهنده ها

۵ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۴۵۱۰ تومان تا ۵۴۵۱۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

گریتینگ فلزی

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۵۴,۴۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در چهارپهلو

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۹,۰۹۷

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در تسمه

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۹,۰۹۷

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در میلگرد

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۹,۰۹۷

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تسمه در نیم تسمه

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۹,۰۹۷

دیروز

ابتدا
۱
انتها

گریتینگ فلزی