ورق گالوانیزه 2

ورق گالوانیزه 2

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۰۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۴۲۷۵ تومان تا ۳۴۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 شهریار تبریز

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۷۵۳

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهریار تبریز

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

دیروز

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۲۹۷

۱۳ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۱,۶۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۴۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۲۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۳۴۰

دیروز

توضیحات

ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۴۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۲۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۱,۳۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۴۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۳۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

۳ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۲۳۴

۱۳ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۴۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۳۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

۳ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۱۹۶

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۲۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۴۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق گالوانیزه 2